بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بردرد محل عمل در بیماران جراحی شکم و قفسه سینه بستری در بخش های مراقبت ویژه

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 447

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ICNS-2-2_001

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1397

چکیده مقاله:

هدف. تعین تاثیر ماساژ بازتابی پا در کاهش شدت درد در محل عمل ،در جراحی های شکم و قفسه سینه در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه.زمینه. گرچه استفاده از مسکن ها رایج ترین مداخله در تسکین درد به شمار می آید، اما با توجه به عوارض جانبی تجویز بیش از حد دارو در بیماران با درد های شدید و مزمن، استفاده از روش های غیر دارویی کاهنده درد میتواند مفید واقع گردد. روش کار. پژوهش حاضر یک مطالعه ی نیمه تجربی می باشد که در آن، 102 بیمار 25 تا 50 ساله دارای سلامت عضوی کامل پا و کاندید جراحی شکم و قفسه سینه، نیازمند اعمال جراحی وسیع و بستری در بخش مراقبت ها ویژه، وارد مطالعه شدند. بر اساس تصادفی سازی، افراد، در یکی از سه گروه 34 نفره دریافت کننده ماساژ بازتابی پا، دریافت کننده ماساژ نما و گروه کنترل قرار گرفتنددرد بیمار قبل از ماساژ، بلافاصله، 10 دقیقه و در نهایت 24 ساعت پس از ماساژ توسط مقیاس بصری VAS اندازه گیری شد. اطلاعات توسط نرم افزارSPSSنسخه 20 و آزمون های تی، آنووا کی طرفه، کای اسکویر و آزمون های متناظر غیر پارامتریک آنهامورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سه گروه، از لحاظ سن، جنس، تاهل، تحصیلات، سابقه بیماری های زمینه ای، نوع، محل و مدت زمان عمل جراحی اختلاف آماری معناداری با یکدیگر نداشتند. میزان درد قبل و بلافاصله بعد از ماساژ نیز اختلاف آماری معناداری نداشت. اما میزان درد، 10 دقیقه و 24 ساعت پس از ماساژ در گروه ماساژ بازتابی به طور معناداری کمتر از دو گروه دیگر بود p> 0/001همچنین، میزان مصرف داروهای ضد درد در بیماران دریافت کننده ماساژ به طور معناداری کمتر از دو گروه دیگربود p> 0/001نتیجه گیری. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر کاهش دهنده ماساژ بازتابی پا در تسکین درد محل عمل بیماران گروه آزمون نسبت به گروه کنترل و درمان نما تاثیر بیشتری داشت. لذا پرستاران می توانند از نتایج این پژوهش در بهبود آسایش و راحتی بیمار جهت دریافت کمتر داروهای ضد درد به آنان استفاده نمایند.

کلیدواژه ها:

ماساژ بازتابی پا ، درد محل عمل ، جراحی شکم و قفسه سینه

نویسندگان

ژاله محمدعلیها

عضو هییت علمی گروه پرستاری مراقبت های ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

نیره بهروزی

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، بیمارستان هاشمی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

حمید پیروی

دانشیار، عضو مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، گروه پرستاری مراقبت های ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

عباس مهران

عضو هییت علمی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران