فشار ورید محیطی به عنوان عامل پیشگویی کننده فشار ورید مرکزی حین جراحی پیوند عروق کرونر

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 310

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ICNS-1-1_006

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1397

چکیده مقاله:

هدف. این مطالعه با هدف بررسی میزان ارتباط فشار ورید محیطی با فشار ورید مرکزی حین جراحی پیوند عروق کرونر انجام شد.زمینه. اگرچه کانوالسیون وریدهای مرکزی روش رایج برای اندازهگیری فشار ورید مرکزی و راه دستیابی عروقی است، اما این روش با خطرات جدی همراه است. همچنین، در برخی موارد تعبیه کاتتر ورید مرکزی از مکانهای رایج امکانپذیر نمی باشد، لذا اندازه گیری فشار وریدی از طریق کاتتر محیطی ممکن است بتواند به عنوان جایگزین اندازه گیری فشار از طریق کاتتر ورید مرکزی مورد توجه قرار گیرد.روش کار. در این مطالعه مقطعی، 100 بیمار بزرگسال با میانگین سنی 61 سال که از اسفند 89 لغایت خرداد 90 در اتاق های عمل بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی تحت جراحی پیوند عروق کرونر قرار گرفتند، بررسی شدند. به طور همزمان، فشار وریدهای محیطی از طریق یک کاتتر شماره 16 یا 18 در قدام آرنج یا روی ساعد و فشار وریدهای مرکزی از طریق کاتتر تعبیه شده در ورید جوگولار داخلی راست یا سابکالوین در پنج زمان درست پس از القای بیهوشی، قبل از شروع پمپ قلبی ریوی، حین پمپ قلبی ریوی در مرحله هایپوترمی خفیف، پس از جدا شدن از پمپ قلبی ریوی و پس از بستن جناغ سینه اندازه گیری شدند. یافته ها. بر اساس یافته ها فشار وریدهای محیطی به طور متوسط 11 میلیمتر جیوه و فشار وریدهای مرکزی به طور متوسط 9/5 میلیمتر جیوه بود. لذا تفاضل میانگین دو پارامتر فوق دو میلی متر جیوه با انحراف معیار 0/5 میباشد. همبستگی دو پارامتر، 0/95 در تمام مراحل تعیین شد که از لحاظ آماری معنی دار بود . p≥0/001 تغییرات دیگر متغیرهای اندازه گیری شده تاثیری بر ارتباط دو فشار وریدی نداشتند. نتیجه گیری. به نظر میرسد فشار وریدهای محیطی میتواند تخمین صحیحی از فشار وریدهای مرکزی حین جراحی پیوند عروق کرونر به دست دهد

کلیدواژه ها:

فشار ورید محیطی ، فشار ورید مرکزی ، جراحی پیوند عروق کرونر

نویسندگان

سیدمحمدمهدی پیغمبری

اینترونشنال کاردیولوژیست مرکز تحقیقات بیماری های دریچه ای قلب، مرکز پژوهشی ودرمانی قلب و عروق شهید رجایی،دانشگاه علوم پزشکی تهران

بهنوش جلیلی

کارشناسی ارشد پرستاری مراقب تهای ویژه، مرکز پژوهشی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی،دانشگاه علوم پزشکی تهران

تورج بابایی

متخصص بیهوشی، مرکز پژوهشی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی،دانشگاه علوم پزشکی تهران

علیرضا علیزاده قویدل

جراح قلب و عروق، مرکز تحقیقات بیمار یهای دریچه ای قلب، مرکز پژوهشی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی،دانشگاه علوم پزشکی تهران