بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی دختران و پسران 7 تا 17 ساله مبتلا به آسم

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 341

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ICNS-1-1_003

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1397

چکیده مقاله:

هدف.هدف این پژوهش مقایسه کیفیت زندگی دختران و پسران 7 تا 17 مبتلا به آسم در شهر زنجان در سال 1385 بود.زمینه. کیفیت زندگی، زنجیره پویا در تمام ابعاد زندگی است و مطلوب بودن آن در دوران کودکی بیشترین تاثیر را در آینده فرد دارد. یکی از عوامل مهم در کیفیت زندگی، سالمت و نبود بیماری است و جنسیت، عامل تاثیر گذار بر کیفیت زندگی کودکانی است که به بیماری های مزمن مبتلا هستند. یکی از شایع ترین بیماری های مزمن در کودکان که اغلب موجب بستری شدن و غیبت از مدرسه می شود آسم است.روش کار. در این مطالعه توصیفی مقایسه ای، 290 کودک مبتلا به آسم از دو جنس دختر و پسر که حداقل 6 ماه از بیماری آنها گذشته بود به روش نمونه گیری مستمر انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای معتبر و پایا که شامل دو قسمت بود استفاده شد. قسمت اول پرسشنامه شامل 11 سوال درباره مشخصات دموگرافیک بود که توسط والدین کودک تکمیل شد. قسمت دوم، پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتال به آسم Asthma Quality of Life Questionnaire AQLQ شامل 15 سوال درباره محدودیت فعالیت های روزمره کودک در هفته گذشته بود که توسط والدین کودک با گذاشتن علامت ضربدر مشخص شد و همچنین، مشتمل بر 23 سوال در مورد کیفیت زندگی کودکان مبتلا به آسم بود. نتایج با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس، من ویتنی، و تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها.میانگین امتیازات کیفیت زندگی، در دختران مبتلا به آسم 50/56 با انحراف معیار 19/45 و در پسران مبتلا به آسم 36/02 با انحراف معیار 16/49 بود. بین کیفیت زندگی در دو گروه اختلاف معنی دار آماری وجود داشت . 0P =/012 نتیجه گیری. با توجه به وجود اختلاف بین کیفیت زندگی دختران و پسران مبتال به آسم در گروه سنی 7 تا 17 سال، پیشنهاد می شود مقایسه کیفیت زندگی در دو جنس و در سنین مختلف و بیماریهای مزمن مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

کیفیت زندگی ، بیماری آسم ، دختران و پسران مبتال به آسم

نویسندگان

ناهید سلمان یزدی

مربی عضو هیات علمی، گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

ایران قاسمی

مربی عضو هیات علمی، گروه پرستاری ، دانشکده علوم پایه و پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

آسیه سلحشوریان فرد

مربی عضو هیات علمی، گروه آموزش و مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

حمید حقانی

مربی عضو هیات علمی، گروه آمار زیستی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران