بررسی تاثیر بازآموزی ساکشن لوله داخل تراشه بر تغییرات اشباع اکسیژن خون و ضربان قلب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 451

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ICNS-1-1_002

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1397

چکیده مقاله:

هدف. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر بازآموزی ساکشن لوله داخل تراشه بر تغییرات اشباع اکسیژن خون و تعداد ضربان قلب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه بود. زمینه. ساکشن لوله داخل تراشه یکی از اقدامات اساسی در مراقبت و حفظ راه هوایی است. چنانچه انجام این روش مراقبتی در بیماران با روش مناسب انجام نگردد با عوارض زیادی برای بیمار همراه است. روش کار.این پژوهش نیمه تجربی بخشی از یک پژوهش پیامد میباشد که در بخش مراقبت ویژه داخلی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در سال 1389 انجام شد. در این مطالعه کلیه داده های مربوط به تمام موارد انجام شده ساکشن لوله تراشه در یک دوره زمانی 2 هفته ای قبل و بعداز آموزش ساکشن لوله داخل تراشه به عنوان نمونه پژوهش جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها. قبل از بازآموزی، میانگین اشباع اکسیژن خون در دقایق اول و سوم بعد از ساکشن لوله داخل تراشه نسبت به یک دقیقه قبل از انجام ساکشن کاهش معنی داری داشتند p=0/005 اما، بعد از بازآموزی، میانگین اشباع اکسیژن خون در دقایق اول و سوم بعد از ساکشن لوله داخل تراشه نسبت به یک دقیقه قبل از انجام ساکشن افزایش معنیداری داشتند . p≥0/001 همچنین، قبل از بازآموزی، میانگین ضربان قلب در دقیقه اول و سوم بعد از ساکشن لوله داخل تراشه نسبت به یک دقیقه قبل از ساکشن افزایش معنیداری داشتند p≥0/001 بعد از اجرای بازآموزی، میانگین ضربان قلب در دقیقه اول بعد از ساکشن نسبت به یک دقیقه قبل از ساکشن افزایش معنیداری را نشان داد p≥0/001 ولی در دقیقه سوم بعد از ساکشن نسبت به یک دقیقه قبل از ساکشن، میانگین ضربان قلب تفاوت معنی داری نداشت.نتیجه گیری. یافته های پژوهش بیانگر تغییرات قابل مالحظه در میزان اشباع اکسیژن خون و ضربان قلب بیماران بعد از انجام ساکشن لوله تراشه بود. این تغییرات از نظر بالینی در بیماران بدحال از اهمیت خاصی برخوردار است و میتواند زندگی آنان را به مخاطره بیاندازد. لذا لازم است با ارایه برنامه های آموزش ضمن خدمت مدون و منظم دوره ای در زمینه توجه بیشتر پرستاران به تغییرات همودینامیک و به حداقل رساندن این تغییرات در جهت حفظ حیات و ایمنی بیماران بدحال تلاش گردد.

کلیدواژه ها:

ساکشن لوله داخل تراشه ، تغییرات همودینامیک

نویسندگان

نورالدین محمدی

استادیار، گروه پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

شهره پرویز

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

حمید پیروی

دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری، گروه پرستاری مراقبتهای ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران