بررسی اثر افزایش راندمان حرارتی در مبدل حرارتی چهار لوله ای توسط نانو سیال آب /اکسید تیتانیوم

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 495

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MNTECH01_001

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

چکیده مقاله:

در این تحقیق به مطالعه آزمایشگاهی روی خواص انتقال حرارت نانوسیال آب/ اکسید تیتانیوم با غلظت 0/03,0/06 درصد وزنی در مبدل حرارتی چهار لوله ای که در این پژوهش برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفت، پرداخته شده است.این مبدل متشکل از چهار لوله ی متحدالمرکز و متشکل از دو جریان سرد آب شهری وجریان گرم نانو سیال می باشد.در این پژوهش آرایش جریان مبدل در کل به صورت سری همسو می باشد اماآرایش لوله ها، یکی در میان نسبت به هم نا همسو می باشد. در این پژوهش تغییرات عدد پکلت و اعداد ناسلت تجربی بر روی ضریب انتقال حرارت بررسی شد.طبق آزمایشات انجام گرفته، با افزودن نانو ذرات اکسید تیتانیوم به سیال پایه و افزایش غلظت درصد وزنی نانو ذرات، انتقال حرارت افزایش می یابد. همچنین با افزایش عدد پکلت و عد ناسلت مقدار ضریب انتقال حرارت نیزافزایش می یابد و می توان نتیجه گرفت که در غلظت ثابت با افزایش عدد پکلت ضریب انتقال حرارت تجربی زیاد می شود.

کلیدواژه ها:

نانو سیال اکسید تیتانیوم ، مبدل حرارتی چهارلوله ای ، ضریب انتقال حرارت ، عدد ناسلت

نویسندگان

آرش مهجورازاد

گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی ، واحد شهرضا ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شهرضا ، ایران

محمد حسن وکیلی

استاد یار گروه مهندسی شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شهرضا ، ایران