بررسی تاثیر به کارگیری الگوی خود مراقبتی اورم بر ابعاد جسمی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 501

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJNMP-3-4_003

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1397

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: بیماری مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری پیش رونده سیستم عصبی مرکزی است که به دلیل عوارض جسمی مختلف می تواند تاثیرات مخربی روی کیفیت زندگی بیماران داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر به کارگیری الگوی خود مراقبتی اورم بر ابعاد جسمی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی 74 نفر از بیماران مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به دفتر انجمن ام اس شهر همدان در سال 1393 با روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند و به روش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمون قرار گرفتند. ابتدا پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و کیفیت زندگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس MSPHQOL-54 توسط هر دو گروه آزمون و کنترل تکمیل گردید 2-4 جلسه برنامه آموزشی بر اساس نیازهای استخراج شده بیماران برای گروه آزمون اجرا شد. بعد از دو ماه اجرای برنامه خود مراقبتی توسط گروه آزمون مجددا پرسشنامه سنجش ابعاد جسمی کیفیت زندگی توسط دو گروه تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های کای دو، تی زوجی و مستقل استفاده گردید یافته ها: میانگین کیفیت زندگی در همه ابعاد جسمی در گروه آزمون قبل از آموزش 57/2±20/5 بود و بعد از آموزش به 67/5±15/3 افزایش یافت که این افزایش از نظر آماری معنی دار بود P=0/001 ولی در گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتیجهگ یری: آموزش برنامه خود مراقبتی اورم موجب بهبود ابعاد جسمی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می شود. لذا به کارگیری این برنامه جهت افزایش ابعاد جسمی کیفیت زندگی این بیماران توصیه می شود.

کلیدواژه ها:

الگوی خود مراقبتی اورم ، کیفیت زندگی ، مولتیپل اسکلروزیس

نویسندگان

مسعود خداویسی

دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری های مزمن در منزل، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

مرضیه رحمتی

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

غلامحسین فلاحی نیا

مربی، مرکز تحقیقات بیماری های مزمن در منزل، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

منوچهر کرمی

گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.