هدف گذاری تورم با تاکید بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کلان ایران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 406

فایل این مقاله در 36 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJER-22-72_006

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1397

چکیده مقاله:

به طور کلی مهم ترین هدف مقام پولی از اعمال سیاست های پولی، ایجاد ثبات در متغیرهای کلیدی اقتصادی کلان به ویزه تورم، حول هدف تعیین شده است. با وجود این، نقش متغیرهایی از قبیل نرخ ارز حقیقی تعیین کننده است. این مطالعه سعی دارد راهبرد پولی متناسب با اقتصاد کلان ایران را به منظور کاهش هرچه بیشتر آثار زیان بار بی ثباتی و شوک های اقتصادی تدوین کند. در این راستا با استفاده از الگوی سیاستی کینزین جدید، هدف گذاری تورمی منعطف برای اقتصاد ایران مطرح شده که در آن علاوه بر تورم، به متغیرای تولید و نرخ ارز حقیقی نیز واکنش نشان داده می شود. به منظور برآورد روابط بین متغیرهای الگو و دست یابی به بهینه ها، از روش های کنترل بهینه و خود رگرسیونی با وقفه های گسترده و داده های فصلی طی دوره زمانی 1370:01-1393:04 استفاده شده است. براساس نتایج، زمانی که شکاف نرخ ارز حقیقی در سطح پایینی قرار دارد، وجود این متغیر در تابع هدف به کاهش زیان مقام پولی منجر می شود اما زمانی که شکاف نرخ ارز حقیقی در سطح بالایی قرار دارد، زیان م قام پولی در م قایسه با حاتی که نرخ ارز حقیقی در سیاست پولی حضور ندارد، بیشتر است به صورت جمع بندیف بسته به نرخ ارز هدفی، میزان شکاف نرخ ارز حقیقی از سطح هدفی آن می تواند نتایج متفاوتی را در مور توجه یا عدم توجه به این متغیر در سیاست گذاری پولی مطرح کند و مقام پولی بعد از کنترل تورم مزمن و رکود سخت می تواند هدف تثبیت نرخ ارز حقیقی را نیز جز اهداف سیاستی خویش قرار دهد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهدی یزدانی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

حسن درگاهی

دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

رقیه اکبری افروزی

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی