نقش معنویت در انضباط ظاهری و انضباط معنوی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 265

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MCS-3-3_002

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1397

چکیده مقاله:

مقدمه: در دهه های اخیر توجه به پیامدها و نتایج معنویت در بین کارکنان سازمان ها از جمله سازمان های نظامی افزایشیافته است. از جمله حوزه های تاثیرگذار بالا بودن معنویت، افزایش انضباط ظاهری و معنوی کارکنان می باشد.هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش معنویت در انضباط معنوی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجامپذیرفته است.مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و حجم نمونه پژوهش شامل تعداد 390 نفر از کارکنان نیروهایمسلح می باشد که به روش نمون هگیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شد هاند. این پژوهش در سال 1394 انجام پذیرفتهو برای اندازه گیری معنویت کارکنان از مقیاس پایدمونت استفاده شده است. همچنین از پرسشنامه محقق ساخته برایگردآوری اطلاعات استفاده شده و به منظور تعیین اعتبار از اعتبار صوری و به منظور سنجش پایایی از ضریب آلفایکرونباخ و بازآزمایی استفاده و جهت آزمون فرضیه ها از آزمون های آماری ضریب همبستگی کندال و اسپیرمن و رگرسیونچند متغیره استفاده گردیده است. یافته ها: نتایج آزمون های آماری نشان داد بین معنویت و انضباط ظاهری (t=4/395 و P<0/05) و معنویت و انضباط معنوی (t=5/465 و P<0/01) کارکنان نیروهای مسلح رابطه معناداری وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: نتایج رگرسیون همزمان انضباط ظاهری و معنوی بر روی متغیر معنویت نشان م یدهد که مولفهوحدت به صورت معنی داری پیش بینی کننده انضباط ظاهری کارکنان نیروهای مسلح و مولفه پیوند معنوی به صورتمعنی داری پیش بینی کننده انضباط معنوی کارکنان می باشد.

نویسندگان

محمدرضا شاهمرادی

دانشجوی دکتری تخصصی مطالعات و تحقیقات زنان، ایران، تهران، دانشگاه ادیان و مذاهب قم

یاسر شیخویسی

دانشجوی دکتری تخصصی بررسی مسایل اجتماعی ایران (پژوهشگری)، مربی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پیراپزشکی، گروه اپیدمیولوژی و بهداشت