بررسی تاثیر طب فشاری بر اضطراب بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 401

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MCS-2-1_002

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1397

چکیده مقاله:

مقدمه: اضطراب یکی از عواملی است که خطر مرگ ومیر را در بیماران قلبی افزایش می دهد. هدف از این مطالعه بررسیتاثیر طب فشاری بر اضطراب بیماران کاندید آنژیوگرافی است.مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده است که در سال 1393 انجام شد. تعداد 60 بیمار باسن 35-80 سال، با سواد و فاقد سابقه استفاده از طب فشاری، سابقه قبلی آنژیوگرافی عروق کرونر، بیماری های روانی،اعتیاد به مواد مخدر، مشکل آناتومیک و پوستی در نقطه و نرمه انگشت شست انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه مداخله، فشار بر نقطه P6 و گروه کنترل فشار بر نرمه شست هر دو دست را دریافت نمودند. مداخلاتصبح روز آنژیوگرافی انجام گردید. کلیه بیماران قبل از مداخله آرام بخش دریافت نموده بودند. قبل و 30 دقیقه بعد ازمداخله، پرسشنامه اسپیل برگر توسط بیماران پر شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافت هها: دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و سطح اضطراب قبل از مداخله اختلاف معناداری با هم نداشتند (p> 0/05) بعد از مداخله نتایج آزمون تی مستقل اختلاف آماری معنی داری را از نظر سطح اضطراب (p=0/001)، بین دو گروه نشان داد به طوری که افراد گروه کنترل میزان اضطراب بیشتری داشتند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به کاهش معنی دار سطح اضطراب، بیماران گروه آزمون، می توان گفت طب فشاری به عنوانیک روش مناسب جهت کاهش اضطراب بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

نویسندگان

ناهید رجایی

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان، مربی، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه مادر و نوزا

نرگس چوپانی

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری

سیدامیرحسین پیشگویی

دکترای تخصصی پرستاری، استادیار، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، داخلی- جراحی

سیمین تاج شریفی فر

کارشناسی ارشد پرستاری، مربی، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت؛ دانشجوی دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی