بررسی تاثیر استراتژی کد گذاری بر نوآوری استراتژیک (مطالعه موردی: نیروگاه شهید مفتح همدان)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 375

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PIAUC04_008

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1397

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر استراتژی کد گذاری بر نوآوری استراتژیک (مطالعه موردی: نیروگاه شهید مفتح همدان) انجام شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی، از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها یک تحقیق کمی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان، سرپرستان و مدیران نیروگاه شهید مفتح همدان بودند که در سال 1396 در این سازمان مشغول به فعالیت بوده و تعداد کل آنان 100 نفر بود. نمونه آماری برای این تحقیق به روش غیر احتمالی در دسترس و با استفاده از جدول مورگان و کرجسی به تعداد 80 نفر انتخاب شد. در این پژوهش برای سنجش استراتژیهای کدگذاری از پرسشنامه پاتریک و همکاران (2009) و نوآوری استراتژیک از پرسشنامه جعفری (1392) استفاده شد. میزان پایایی استراتژی کدگذاری و نوآوری استراتژیک با روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/79 و 0/80 به دست آمد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که استراتژی کدگذاری بر نوآوری استراتژیک در نیروگاه شهید مفتح همدان تاثیر داشت.

کلیدواژه ها:

استراتژی های مدیریت دانش ، کدگذاری دانش ، نوآوری استراتژیک

نویسندگان

سیدمرتضی میرهاشمی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی،گرایش استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

آرمان احمدی زاد

استادیار دانشگاه کردستان