بررسی تاثیر هوش تجاری بر خلق ارزش در شرکت های خدماتی بازرسی فنی تهران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 819

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS01_047

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

هوش تجاری یک فرایند مبتنی بر فناوری است که به منظور تحلیل داده ها برای کمک به مدیران ارشد، مدیران میانی و سایر کاربران جهت اتخاذ تصمیمات بهینه به کار برده می شود. با توجه به اهمیت هوش تجاری در محیط رقابتی کنونی، این مطالعه تلاش دارد تا به بررسی تاثیر هوش تجاری بر ارزش آفرینی در شرکت های خدمات بازرسی بپردازد. این پژوهش از نظر دسته بندی تحقیقات برحسب هدف، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت داده ها و شیوه گردآوری آنها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آمارش پژوهش کلیه مدیران شرکتهای خدمات بازرسی فنی در شهر تهران می باشد که با استفاده از سرشماری از 197 نفر آنها نظرسنجی شد. ابزار گردآوری داده های ابعاد مدل پیشنهادی پژوهش، پرسشنامه است. در این مطالعه، از تحلیل عاملی تاییدی برای غربالگری سیوالات استفاده شد. به منظور اعتبارسنجی مدل مفهومی از مدلسازی معادلات ساختاری بهره گرفته می شود. در این سطح جهت اجرای این مدل از نرم افزار LISREL جهت مدل سازی معادلات ساختاری می باشد، استفاده شد. در نهایت و پس از تحلیل عاملی، کلیه سازه های پیشنهادی محقق مورد تایید قرار گرفت و در مدل باقی ماند. بر مبنای تجزیه و تحلیل مسیر انجام شده، مشخص شد که: 1) هوش تجاری بر قابلیت های استراتژیک و زیرساخت های هوش کسب و کار موثر است، 2) زیرساخت های هوش تجاری بر قابلیت های عملیاتی و استراتژیک کسب و کار موثر است، 3) قابلیت های عملیاتی بر ارزش عملیاتی و استراتژیک کسب و کار موثر است، و 4) قابلیت های استراتژیک بر ارزش عملیاتی و استراتژیک کسب و کار موثر است.

نویسندگان

مریم امام جمعه

گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم اداری و زبان های خارجی، موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان

سید محسن زارع

گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم اداری و زبان های خارجی، موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان