بررسی ارزش تشخیصی رنگ پذیری P504S در تشخیص کانسر پروستات

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 571

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRU-2-2_001

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: افتراق ضایعات خوش خیم و بدخیم پروستات یکی از مسایل مهم در پاتولوژی است. تشخیص اشتباه در این زمینه می تواند منجر به درمان های غیر ضروری شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارزش تشخیصی روش رنگ پذیری P504S در تشخیص کانسر پروستات است. مواد و روش ها: در این مطالعه تشخیصی که به صورت تجربی انجام شد، تعداد 33 نمونه خوش خیم و 33 نمونه بدخیم پروستات حاصل از نمونه گیری بیوپسی سوزنی و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و مار کر ایمونوهیستوشیمی P504S در آنها تعیین شد. در ادامه با در نظر گرفتن روش تشخیص پاتولوژی به عنوان استاندارد، مار کر ایمونوهیستوشیمی P504S بین موارد خوش خیم و بدخیم مقایسه شد. (P-value<0/05) یافته ها: مقایسه نتایج حاصل از دو روش رنگ آمیزی P504S و روش پاتولوژی نشان داد که ارتباط معنی دار بین این دو روش در تشخیص بدخیمی های پروستات وجود دارد. ( 0 / 0001=P). همچنین با در نظر گرفتن روش تشخیص پاتولوژی به عنوان روش گلد استاندارد در تشخیص بدخیمی های پروستات هر 4 شاخص حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی برای روش رنگ آمیز P504S در تشخیص بدخیمی های پروستات برابر با 97 درصد به دست آمدند. نتیجه گیری: رنگ آمیزی P504S در تشخیص سرطان پروستات، دارای حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری است. در افتراق ضایعات بدخیم از خوش خیم پروستات در آزمایشگاههای تشخیصی پاتولوژی قابل استفاده است.

نویسندگان

محمدعلی امیرزرگر

استادمرکزتحقیقات ارولوژی ونفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان ایران

محمد جعفری

استادیارگروه آموزشی پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان ایران

علیداد کیانی

دستیارارولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان ایران

قدرت اله روشنایی

دانشیارگروه آمارزیستی دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان ایران