بررسی نیروهای الکترومغناطیسی وارده بر سیم پیچی ترانسفورماتور تحت شرایط اتصال کوتاه

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 736

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TECCONF03_006

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

نیروهای الکترومغناطیسی گذرا در جهتهای شعاعی و محوری تنشهای مکانیکی شدیدی را به سیمپیچی ترانسفورماور وارد میکند که میتواند سبب جابجایی، تغییر شکل و یا حتی در موارد شدیدتر باعث پارگی سیمپیچی ترانسفورماتور گردد. هدف اصلی این مقاله بررسی نیروی الکترومغناطیسی وارده بر سیمپیچی ترانسفورماتور در پی وقوع اتصال کوتاه میباشد که بدین منظور از یک مدل سه بعدی ترانسفورمانور جهت تحلیل مقادیر نیرو با استفاده از روش عددی استفاده شده است . همچنین بردار پتانسیل مغناطیسی، چگالی شار مغناطیسی و نیروی الکترومغناطیسی گذرا ناشی از اتصال کوتاه با استفاده از روش اجزاء محدود مورد ارزیابی قرار گرفته است که در ادامه نتایج بدست آمده از روش عددی با مقادیر محاسبه شده از روش تحلیلی مقایسه گردیده است که نشان دهنده دقت مدل میباشد. بررسی نیروی الکترومغناطیسی با استفاده از روش اجزاء محدود نقش مهمی را در طراحی ترانسفورماتورها ایفا خواهد مینماید.

نویسندگان

علیرضا شمس

دپارتمان مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی پسران شهرستان مرودشت – فارس – ایران

اسماعیل زارع

دپارتمان مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی پسران شهرستان مرودشت – فارس – ایران

سعید صابری فیروزی

دپارتمان مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی پسران شهرستان مرودشت – فارس – ایران

رضا محامد

دپارتمان مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران– تهران – ایران