ارزیابی پیامدهای کارکرد بهره برداران گلاجار، بر مشخصه های زیست سنجی گونه ی وی ول(Quercus libani) در جنگل های شهرستان بانه

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 468

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCCDCE04_298

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

نبود مدیریت و نظارت بر بهره برداری از جنگل های مورد برررسی باعث شده؛ شاهد اعمال روش های متفاوتی برای انجام گلازنی باشیم. این پژوهش، در پی یافتن اثرگذاری بهره برداران مختلف محلی بر نمایه های زیست سنجی گونه ی وی ول است. برای انجام این تحقیق 6 گلاجار در حوزه کوچر با شرایط فیزیوگرافی مشابه از دو روستای مجاور، دوله گویر و کانی چوله که انتخاب و محدوده آنها با GPS برداشت شد. در گلاجارهای انتخاب شده برای تمامی درختان وی ول با قطر یقه بیش از 5 سانتی متر، مشخصه های قطر برابر سینه، قطر یقه، ارتفاع کل، ارتفاع تنه، دو قطر کوچک و بزرگ تاج در دو جهت عمود بر هم، در تابستان 1392 اندازه گیری شدند. داده های کمی با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و داده های کیفی با آزمون کای اسکور و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Excel تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس و مقایسات میانگین قطر یقه، ارتفاع کل، ارتفاع تاج و سطح تاج درختان وی ول در گلاجارهای مورد بررسی حاکی از وجود تفاوت معنی دار ولی از نظر نمایه ارتفاع تنه تفاوتی بین آنها وجود نداشت. بین گلاجارها، گلاجار رسول جلالی از نظر نمایه های زیست سنجی بررسی شده نسبت به سایر گلاجارها برتری دارد.

کلیدواژه ها:

گلاجار ، گلازنی ، مالک عرفی ، نمایه های زیست سنجی

نویسندگان

عبدالله نادری

دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان

لقمان قهرمانی

استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی، دانشگاه کردستان

هدایت الله غضنفری

استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی، دانشگاه کردستان

زاهد شاکری

استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی، دانشگاه کردستان