ارزیابی پیامدهای کارکرد بهره برداران گلاجار، بر رویش قطری گونه ی وی ول (Quercus libani) در جنگل های شهرستان بانه

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 510

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCCDCE04_297

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

هدف اصلی مدیریت سنتی در منطقه مورد پژوهش تولید علوفه برای حیوانات اهلی، هیزم و چوب ساختمانی می-باشد. این پژوهش، در پی یافتن اثرگذاری بهره برداران مختلف محلی بر رویش قطری گونه ی وی ول است. برای انجام این تحقیق 6 گلاجار در حوزه کوچر از شهرستان بانه و استان کردستان با شرایط فیزیوگرافی مشابه، انتخاب و محدوده آنها با GPS برداشت شد. با استفاده از اطلاعات موجود، تعداد درختان نمونه مورد نیاز برای برداشت نمونه رویشی در هر گلاجار 17 اصله محاسبه گردید. از درختان نمونه براساس روش شاین گروبر با استفاده از مته سال سنج، دو نمونه رویشی برداشت شد. مقایسه رویش قطری درختان وی ول در گلاجارهای مورد مطالعه با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد بین گلاجارهای مورد پژوهش از نظر رویش قطری تفاوت معنی داری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد. گلاجار جمال سعیدی بیشترین متوسط رویش قطری در طبقات قطری (90/1 میلی متر در سال) و رویش قطری سالیانه (24/2 میلی متر در سال) را بین گلاجارهای مورد بررسی دارا بوده است. این موضوع می تواند با انجام اصولی گلازنی توسط مالک عرفی گلاجار ارتباط داشته باشد.

نویسندگان

عبدالله نادری

دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان

لقمان قهرمانی

استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی، دانشگاه کردستان

هدایت الله غضنفری

استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی، دانشگاه کردستان

زاهد شاکری

استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی، دانشگاه کردستان