ارگونومی در تولید ناب کارکنان بانک مسکن شعب غرب تهران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 665

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF05_633

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارگونومی در تولید ناب با در نظر گرفتن نقش کارکنان بانک مسکن شعبغرب شهر تهران می باشد. این پژوهش از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد.برای جمع آوری اطلاعات مربوط از روش کتابخانه ای- میدانی و به صورت پرسشنامه استفاده گردید. جامعهآماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان شعب بانک مسکن غرب شهر تهران بوده که با استفاده از فرمولکوکران 384 نفر انتخاب و پرسشنامه به صورت روش خوشه ای از بین مناطق غرب شهر تهران بصورتتصادفی بین افراد نمونه توزیع گردید. برای تبیین روایی پرسشنامه ها از روش روایی محتوایی استفادههمچنین برای تبیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضرایب نشان داد که ابزار جمعآوری اطلاعات از پایایی لازم برخوردار می باشد. برای آزمون فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون و لیزرلاستفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین اصول ارگونومی و تولید ناب کارکنان بانک مسکن شعب غربتهران رابطه ی معنادار وجود دارد. همچنین نتایج بررسی فرضیه های فرعی تحقیق نشان داد بین بیومکانیکشغل و تولید ناب، بین فیزیولوژی کار و تولید ناب بین آنتروپومتری و تولید ناب و همچنین بین روانشناسیمهندسی و تولید ناب کارکنان بانک مسکن شعب غرب تهران رابطه ی معنادار وجود دارد. اما بین ادراک وتولید ناب با در نظر گرفتن نقش کارکنان شعب بانک مسکن غرب تهران رابطه ی معنادار وجود ندارد.

نویسندگان

شهلا عباسی

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

هادی همتیان

دکتری مدیریت، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران