رابطه ی بین فرهنگ سازمانی با اثربخشی کارکنان ستادی فرماندهی انتظامی استان فارس

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 436

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF05_464

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با اثربخشی کارکنان ستادی نیرویانتظامی استان فارس بوده است.این پژوهش با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شدهاست. حجم نمونه آماری 100 نفر از کارکنان ستادی زن و مرد نیروی انتظامی استان فارساست که با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده هااز پرسشنامه های استاندارد اثربخشی، فرهنگ سازمانی استفاده شده است . برای تجزیه وتحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از روش های آماری میانگین و انحراف معیار، و در سطحآمار استنباطی از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روشگام به گام استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایجحاصل از بررسی فرضیات پژوهش نشان دادهاست که فرهنگ سازمانی با اثربخشی رابطهمعناداری دارد. همچنین ابعاد فرهنگ سازمانی به طور معناداری قادر به پیش بینی اثربخشی است.

نویسندگان

مسلم شجاعی پور

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت ، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران

هادی همتیان

دکتری مدیریت، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران