بررسی رابطه سبک های رهبری گروهی و سنتی با خلاقیت (نوآوری) معلمان و مدیران شاغل در منطقه هوراند

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 414

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RSCONF01_028

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های رهبری (مشارکتی و سنتی) با خلاقیت و نوآوری معلمان و مدیران منطقه هوراند از ا ستان آذربایجان شرقی انجام شده ا ست، این پژوهش از نوع پیمای شی- همب ستگی ا ست. جامعه آماری آن شامل همه معلمان و مدیران شاغل در منطقه هوراند از ا ستان آذربایجان شرقی می با شد که در سال تحصیلی96-97 به خدمت اشتغال دا شته اند، ا ست. با نمونه گیری تصادفی طبقه ای 200 نفر از معلمان و مدیران زن و مرد به عنوان نمونه پژوهش حا ضر انتخاب شدند. از دو پر س شنامهی (محقق ساخته) سبک رهبری و خلاقیت و نوآوری معلمان برای جمعآوری اطلاعات استفاده شد. روایی و پایایی ابزارها با استفاده از روش های تحلیل آماری، تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ بهد ست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از تحلیل واریانس و تحلیل رگر سیون ا ستفاده شد. نتایج پژوهش نشانگر آن است که رابطه مثبت معنیداری بین سبک مدیریت و خلاقیت و نوآوری معلمان وجود دارد و مدیرهای زن دارای تاثیر بیشتری در خلاقیت و نوآوری، ن سبت به مدیران مرد بودند. مقدار بتای به د ست آمده میان ابعاد کنترل، ارتباطات و ساختار با خلاقیت و نوآوری نشانگر آن است که هرچه نظارت توسط خود معلمان انجام شود و هرچه مدیران از ارتباطات دوطرفه و باز، رابطه دوستانه و صمیمی و تفویض اختیار به معلمان استفاده کنند، میزان خلاقیت نیز افزایش مییابد.

نویسندگان

رسول برقی

فوق لیسانس روانشناسی بالینی، فرهنگی شاغل در استان آذربایجانشرقی

اسماعیل کریمی نژاد

فوق لیسانس ادیان و عرفان، فرهنگی شاغل در استان آذربایجان شرقی

رضا شیخ زاده

فوق لیسانس فقه و حقوق اسلامی، فرهنگی شاغل در استان آذربایجانشرقی