بررسی رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی معلمان شهرستان اسلامشهر ( استان تهران)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 454

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RSCONF01_020

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی معلمان شهرستان اسلامشهر انجام شده است. جامعه آماری تحقیق( ( 900 نفر از معلمان شهر ستان ا سلام شهر بود، که تعداد 190 نفر 106) نفر مرد و 86 نفر زن ) از آنها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پر سش نامه ا سپریتزر جهت اندازه گیری توانمند سازی روان شناختی و پر سش نامه آلن و مایر می با شد که ابزاری ا ستاندارد جهت اندازه گیری تعهد سازمانی ا ست. جهت تحلیل داده ها از آزمون های T با دونمونه مستقل برای مقایسه پا سخگویان و رگر سیون گام به گام ا ستفاده گردید. در نهایت نتایج تحلیل رگر سیون گام به گام گویای این امر بود که از بین مولفه های توانمندسازی تنها داشتن احساس اعتماد به دیگران توانست تعهدسازمانی را با مقدار sig= 0. 002 t=3.19 پیش بینی کند؛ و سایر مولفه های توانمندسازی پیش بین خوبی برای تعهد سازمانی نبودند. نتایج آزمون T نیز نشان داد که ازبین مولفه های تعهد سازمانی تنها تعهد هنجاری در بین دو گروه زن و مرد تفاوت معنی داری داشت

نویسندگان

اسماعیل قدری

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

آرمینا میرزاده

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل، دانشکده مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

عبدالله کتری زاده

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران