بررسی رفتار گلخانه داران دشت قزوین بر اثر اعمال سیاست غیرقیمتی آب

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 373

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NSCONF01_145

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

هدف ا صلی این تحقیق برر سی رفتار گلخانه داران د شت قزوین بر اثر اعمال سیا ست غیر قیمتی آب و تغییر در ارزش اقتصادی آب در دشت قزوین است. برای دستیابی به هدف موردنظر، از روش برنامه ریزی ریا ضی اثباتی (PMP) بهره گرفته شد. ابتدا سناریوهای غیرقیمتی آب در سطوح به ترتیب 5،10،20 و 30 بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های موردنیاز برای سال زراعی 1395-1396 میباشند. به منظور شبیه سازی الگوی تجربی از نرم افزار GAMS ن سخه 24/8 ا ستفاده گردید. پس از حل مدل، ارزش اقتصادی آب آبیاری در دشت قزوین 1040 ریال برآورد گردید.

کلیدواژه ها:

ارزش اقتصادی آب آبیاری ، روش برنامه ریزی اثباتی

نویسندگان

سیدفضل اله رنجبران

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

سیدحبیب اله موسوی

عضو هییت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

حامد نجفی علمدارلو

عضو هییت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس