بررسی عملکرد سیکل تبرید جذبی تک اثره لیتیوم بروماید – آب بر اساس تحلیل اگزرژی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,315

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCIVILC02_151

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

در این مقاله سیکل تبرید جذبی تک اثره لیتیوم بروماید – آب بر اساس تحلیل اگزرژی توسط نرم افزار EES شبیه سازیشد. اثر متغیرهای طراحی بر روی پارامترهای عملکردی سیکل مانند نرخ تخریب اگزرژی در هر یک از تجهیزات سیکل موردمطالعه قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد، بیشترین قابلیت بهبود اگزرژی مربوط به ژنراتور می باشد، همچنین بیشاز نیمی از سهم تخریب اگزرژی در سیکل را مجموعه جاذب، کندانسور و تبخیر کننده دارند. افزایش دمای آب داغ ورودیبه ژنراتور (T-11) و آب ورودی به تبخیر کننده (T-17) سبب افزایش نرخ تخریب اگزرژی در تجهیزات سیکل می شوند. که شیب افزایش در ژنراتور بیشتر از دیگر تجهیزات است. افزایش دبی مبرد خروجی از جاذب ((m(1) باعث افزایش نرخ تخریباگزرژی در تجهیزات شده، همچنین افزایش بازده مبدل حرارتی باعث کاهش تخریب اگزرژی در ژنراتور و جاذب می شود.افزایش غلظت محلول لیتیوم بروماید در آب در جریان (1) باعث افزایش تخریب اگزرژی در جاذب و مبدل حرارتی شده وافزایش غلظت در جریان (6) باعث افزایش تخریب اگزرژی در کندانسور و تبخیر کننده می شود.

کلیدواژه ها:

چیلر جذبی تک اثره ، تحلیل اگزرژی ، لیتیوم بروماید-آب

نویسندگان

آرمان زنده نام

دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

علیرضا نورپور

دانشیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران