بهبود خواص قیر با استفاده از نانو ذرات گوگرد گرانوله به جهت افزایش کارایی و استحکام آسفالت

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 940

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCIVILC02_101

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

در سال های اخیر به جهت افزایش نرخ سوخ تهای فسیلی و قیمت منابع نفتی در جهان پسماندهای تولیدی از این منابعدارای ارزش و اهمیت فراوانی شده است. گوگردزدایی از مواد نفتی به منظور کاهش آلودگی هوا و محیط زیست می باشد وگوگرد تولیدشده حاصل از فرآیند شیرین سازی باعث برهم زدن محی طزیست و مشکلات عدیده ا یای را به وجود آورده است.گوگرد در بسیاری از صنایع مختلف مورداستفاده قرارمی گیردار جمله در را هسازی و روسازی که در دهه اخیر استفاده از آنرشد چشمگیری داشته است .علت این امر افزایش قیمت مواد نفتی،کاهش تدریجی منابع هیدروکربوری و مهم از همهوجود گوگرد مازاد هست. این اساس مطالعاتی است که درباره ای از کشورها انجام و منجر به افزودن گوگرد به قیر برای تهیهآسفالت شده است لذادر این مقاله در صدد برآمدیم تا درجهت اصلاح سازی ساختار قیر با استفاده از مخلوط سازی باگوگرداصلاح شده قیر جدیدی با ساختار پلیمری تولید شود که اثرات موثری در پایداری و مقاومت مخلوط های آسفالتی به وجودمی آورد. روش اضافه نمودن گوگرد اصلاح شده به قیر 60/70 با ترکیب درصدهای 10، 20، 30 و 40 درصد، دردمای درجه سانتی گراد و با استفاده از همزنی با سرعت 1200 دور بردقیقه درمدت زمان 30 دقیقه که تنش برشی مناسب راایجاد می نماید.با آزمایشات و بررسی های به عمل آمده این افزودن با کاربرد آسان،باعث پایداری قیر بدون تغییر درخواص کمی وکیفی آندردماهای گرم و سرد میشود ودر استحکام آسفالت و روسازی موثر است همچنین مقاومت در برابر شیار شدگی وترک هایطولی و عرضی بیشتر شده و انعطاف پذیری آسفالت را نیز حفظ می کند ،ضخامت آسفالت استفاده شده درلایه توپکا 2 الی3 سانتیمتر کم می شود. نفوذ پذیری آب در لایه های آسفالت محدود شده و درصد شسته شدن آسفالت نیز به حداقل می رسد.

نویسندگان

سیدمسعود کندومال

دانشجوی دکتری مهندسی شیمی –دانشگاه کاشان،کاشان،ایران

محسن اشجاری

استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان ، کاشان، ایران

پدرام ناصحی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی –دانشگاه صنعتی قوچان،قوچان،ایران

مجتبی ساعی مقدم

استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان ، کاشان، ایران