کاهش شدت جزیره حرارتی شهر قزوین از طریق تحلیل رابطه بینLST و NDVI باتوجه به نوع LULC

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 623

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SNCC02_209

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1397

چکیده مقاله:

بشر همواره با فعالیتهای خود موجب تغییر محیط و مکان زندگی خود شده است. فعالیتهای انسانی در نوع پوشش و کاربری اراضی تغییر ایجاد کرده که این امر موجب افزایش دمای سطحی و تشدید جزیره حرارتی شهر میشود. یکی از اثرات منفی جزیره حرارتی شهر افزایش مصرف انرژی میباشد. به منظور مدیریت مطلوب شهر و اتخاذ تدابیری برای کاهش مصرف انرژی، لازم است اقداماتی در جهت کاهش جزیره حرارتی صورت گیرد . در همین راستا نقشه های LST (دمای سطحی زمین) و )NDVIشاخص پوشش گیاهی) شهر قزوین در نرم افزار Arc GIS که از تصویر ماهواره ای لندست 8 استخراج شده بود، ترسیم شد. تحلیل رابطه بین LST و NDVI با توجه به نوع LULC (نوع پوشش و کاربری اراضی) نشان داد که فضای آموزشی با بیشترین شیب خط منفی در معادله رگرسیون، بیشترین تاثیر را در کاهش جزیره حرارتی شهر قزوین دارد. بعبارت دیگر افزایش پوشش گیاهی در این محیط با تاثیر سریعتری که در کاهش دمای سطحی دارد، برای کاهش مصرف انرژی بیشترتوصیه میشود. از این نظر درمیان دیگر انواع LULC مورد بررسی، خیابان در جایگاه بعدی اهمیت قرار دارد.

نویسندگان

محمود احمدی

دانشیار آب و هواشناسی، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران،

زهرا علی بخشی

دانشجوی دکترای آب و هواشناسی، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران