ارزیابی ریسکهای سرمایه گذاری خارجی در پروژه های زیربنایی ایران

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,731

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE06_062_0217065951

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1384

چکیده مقاله:

پروژه ها ی زیربنایی درهر کشور ی زیرساختهای توسعه و پیشرفت اقتصادی آ ن کشور را تشکیل می دهند .ازطرفی منابع داخل ی کشورها ی درحا ل توسع ه دراکثر موارد تکافو ی هزینه ها ی ساخت تسهیلا ت زیر بنای ی را نمی دهد بنابراین درچنددهه اخیر توجه کشورها به سمت سرمایه های خارج ی ب ه منظور تامی ن مال ی پروژه ها ی زیر بنایی افزایش یافته است.ازطرف دیگر بقاءمالی پروژه بستگی تام به قابل پیش بینی بودن ثبا ت و شرایط حاکم بر فرآیند مالی پروژه دارد که از مسائل فن یپروژه نظیر طراحی و ساخت مهمتر است .از این جهت شناسایی و تحلیل ریسکهای پروژه درهر مقطع زمانی و برای هر نوع فعالیت درطول مد ت ساخت و بهره بردار ی پروژه نقش مهمی در موفقیت پروژه دارد.درمقاله حاضر،با نگاهی به پروژه ها یBOT به عنوا ن راهکار ی جدید برای تامین مالی پروژه ها ی زیر بنایی ،نتایج نظرسنجی به عمل آمده در مورد میزان اهمیت ریسکهایی که سرمایه گذاران خارجی ودولت ایران با آنها روبرو هستند در قالب پارامتر شاخص ریسک بررسی گردیده ونحو ه انتخا ب استراتژ ی مقابل ه با ریسک مورد ارزیابی قرار گرفته است .

کلیدواژه ها:

پروژه های زیربنایی ، سرمایه گذار ی خارجی ، شاخص ریس ک ، استراتژ ی برخورد با ریسک

نویسندگان

محمدحسن سبط

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

امیر مکنون

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر

علیرضا دهقان

کارشناس ارشد مدیریت ساخت از دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر