بررسی قابلیت اعتماد خستگی در پلهای فولادی

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,590

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE06_060_6081062305

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1384

چکیده مقاله:

خستگ ی و رفتار گسیختگ ی از مهمتری ن ملاحظا ت در تعیی ن وضعیت ساز هها ی فلز ی تح ت بارها یسیکل ی م یباشد.بخصوص اینکه عمرپیش بین ی شد ه در پلها ی فولاد ی دستخو ش پارامترهای تصادفی و اتفاقی است که به سیر رو به رشد خسار ت ناشی از مکانیسم های متفاو ت خستگی وابسته اس ت. آنالیز خستگ ی در سازه معمولا براسا س نمودارهای S-N بیان میگردد،ک ه N تعداد سیکلهای بارگذاری تا شکست و S دامنه یا محدوده تنش د ر سیکلها ی وارد ه م یباشد. البت ه طبیعت تجرب ی بود ن روشها ی تن ش- عمر محدودیتها ی زیاد ی را دراستفاد ه از داده ها ی آن وضع م یکند. صرفنظر از محدودیتها ی این رو ش، رو ش S-N برا ی آنالیز خستگی مبنای طراحی در آئین نامه آشتو می باشد. در این مقاله به روابطی که در تئوری قابلیت اعتماد خستگی در پلهای فولادی استفاده میگردد اشاره شده و بر اساس نظریات مختلف و بر پایه تئوری آمار و احتمالات، با در نظر گرفتن بار کامیون بصورت بلوکهای بارگذاری، یک راه حل ساده بیان و در نهایت روابط مشخص کننده تابع خسارت تنش ناشی از خستگی ارائه میگردد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

رضا اکبری

کارشناس ارشد مهندسی عمران دانشگاه شیراز

مجید صباغ زاده

کارشناس ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف