رابطه میان گرم نکردن صحیح قبل از تمرین و آسیب ACL (رباط صلیبی قدامی) در مردان رزمی کار

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,046

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KHZSPORT02_012

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

امروزه مفصل زانو، به عنوان بزرگترین و پیچیده ترین مفصل بدن، در ورزش نقش و اهمیت قابل توجهی دارد. با توجه به اهمیت مفصل زانو در ایجاد پایداری و تحمل وزن، هرگونه درد، ضایعه و یا ناهنجاری اسکلتی-عضلانی، موجب تسریع تغییرات فرسایشی مفصل می شود (علیزاده و همکاران،1391). صدمات زانو یکی از مسایل و مشکلات اساسی در پزشکی ورزشی محسوب می شود. شیوع آسیب دیدگی و نیاز برای جراحی در این مفصل درمقایسه با هر بخش دیگری، بیشتر می باشد، همچنین مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده اند که صدمات زانو جزء آسیب دیدگی های متداول بوده که در ورزش رخ می دهد. به طور مثال تنها در ایالات متحده آمریکا در سال 1997 حدود 100،000 پارگی رباط صلیبی قدامی گزارش گردیده است (مردانی،1392).هدف از این تحقیق تعیین رابطه ی میان عوامل آسیب زا با پارگی رباط صلیبی قدامی در مردان رزمی کار استان قزوین بود. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل کلیه کاراته کاران، تکواندو کاران، جودو کاران و ووشوکاران درسال 96-95 در استان قزوین بود که 115 کاراته کار، 185 تکواندو کار، 35 جودو کار و 46 ووشوکار به صورت تصادفی در تحقیق شرکت کردند. برای بررسی عوامل آسیب زا با پارگی رباط صلیبی قدامی در مردان رزمی کار از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد و روایی پرسشنامه توسط اساتید تایید و بر اساس ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه 893/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از تحلیل داده های توصیفی و استنباطی که شامل آزمون خی دو و فریدمن با استفاده از نرم افزار SPSS 24 و تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار AMOS بود، استفاده شد.

نویسندگان

محمدرضا شجاع

کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور تهران جنوب ، تهران، ایران

آذر آقایاری

هییت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور تهران جنوب ، تهران، ایران

فرناز ترابی

هییت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور تهران جنوب ، تهران، ایران