افزایش توانایی آپوپتوزی سلول های لنفوسیتی پس از تمرینات سازگاری در زنان غیرفعال

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 495

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPSBS-4-8_006

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

زمینه و هدف : آپوپتوزیس برای تنظیم سیستم ایمنی و به ویژه لنفوسیت ها و یا کاهش خطر شروع پاسخ های ویرانگر بسیار مهم می باشد؛ از این رو هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت وامانده ساز بدنبال هشت هفته تمرین قدرتی بر میزان آپوپتوزی لنفوسیتی در زنان غیرفعال بود. روش تحقیق: در این پژوهش، 24 دانشجوی زن غیرورزشکار به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه مساوی تجربی و کنترل به ترتیب با میانگین سنی 0/9±21/7 و 0/9±20/58 سال تقسیم شدند. گروه تجربی، هشت هفته تمرین قدرتی را انجام دادند. سپس هر دو گروه یک جلسه فعالیت وامانده ساز را تا سرحد خستگی اجرا نمودند. نمونه خون قبل و بعد از هشت هفته، بلافاصله پس از تمرین وامانده ساز و 24 ساعت بعد جمع آوری شد. برای بررسی تغییرات برون گروهی و درون گروهی به ترتیب از آزمون تحلیل واریانس دو عاملی و اندازه گیری های مکرر استفاده شد (p=0/05) یافته ها : تحلیل داده ها نشان داد، بین میزان آپوپتوزی لنفوسیتی دو گروه تفاوت معنی دار وجود داشت. میزان آپوپتوزی در گروه کنترل بعد از یک جلسه فعالیت وامانده ساز افزایش معنی دار نشان داد (p=0/001) و با گذشت 24 ساعت پس از فعالیت همچنان بالا بود و کاهش معنی داری پیدا نکرد (p=0/496) میزان آپوپتوزی در گروه تجربی بعد از هشت هفته تمرین نسبت به مقادیر اولیه تفاوت معنی دار داشت (p =0/0001)، اما پس از یک جلسه فعالیت این تغییرات معنی دار نبود و 24 ساعت پس از فعالیت، منجر به کاهش معنی دار آپوپتوزیس در گروه تجربی و کاهش غیرمعنی دار در گروه کنترل شد (p=0/020) نتیجه گیری : تفاوت در میزان آپوپتوزی گروه ها نشان دهنده تاثیر مثبت فعالیت بدنی بر تقویت سیستم ایمنی بدن است. لذا احتمالا می توان از تاثیر ورزش بر آپوپتوزی سلول های سرطانی سود جست و سلامت افراد جامعه را بهبود بخشید.

نویسندگان

زینت ابراهیمی

مربی، علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

پریوش پیرکی

مربی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر

محمدرضا رمضان پور

دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مظفر یکتایار

استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج