نیازهای اطلاعاتی بهداشتی و سلامت مهاجران خارجی مبتلا به سرطان در ایران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 481

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMIS-2-1_003

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

مقدمه: اطلاعات نقش مهم و تاثیرگذاری در افزایش آگاهی و دانش گروههای خاص جامعه (از جمله مهاجران خارجی) دارد. هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی نیازهای اطلاعاتی بهداشتی و سلامت اتباع خارجی (افغانی، عراقی و پاکستانی) در ایران و شناسایی موانع و مشکلات آنها در دسترسی به این اطلاعات است.روش ها: پژوهش حاضر، مطالعه ای پیمایشی تحلیلی است. جامعه پژوهش را 69 نفر از بیماران خارجی مبتلا به سرطان تشکیل میدهند که در بیمارستانهای شهرهای تهران، مشهد، کرمان، زاهدان و اهواز بستری و در حال درمان بودهاند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته و برای تحلیل داده ها از آزمونهای آماری Mann Whitney U test و Kruskal-Wallis و با استفاده از نسخه 20 نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است.یافته ها: یافته ها نشان داده است که میان نیازهای اطلاعاتی بهداشتی مهاجران مبتلا به سرطان بر حسب جنسیت، سن، تاهل، میزان سواد، شغل، مرحله درمانی، نحوه و محل زندگی اختلاف معنیداری وجود ندارد دستیابی به زندگی سالم به عنوان مهمترین نیاز اطلاعاتی (با میانگین 4/19) و عدم تسلط به استفاده از منابع اطلاعاتی بهداشتی چاپی و اینترنتی به عنوان مهمترین مانع (با میانگین 4/01) در دسترسی به اطلاعات شناسایی شده اند. بحث و نتیجه گیری: توجه به نیازهای اطلاعاتی بیماران مبتلا به سرطان بویژه مهاجران با تفاوت های فرهنگی و شکاف اجتماعی با جامعه ایرانی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در نتیجه آگاهی از نیازهای اطلاعاتی بهداشتی سلامت این افراد در مراحل مختلف درمانی و ارایه اطلاعات مناسب بوسیله متخصصان حوزه سلامت، اطلاع رسانان و نیز پزشکان، علاوه بر از بین بردن و کاهش اضطراب های فکری و امنیت روانی در بیماران، در فرآیند درمان و بهبود آنان تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

نویسندگان

عارف ریاحی

دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

نجلا حریری

دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

فاطمه نوشین فرد

استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران