تحلیل محتوایی و استنادی مقالات فصلنامه علمی پژوهشی پیاورد سلامت

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 396

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMIS-1-2_004

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

مقدمه: تحلیل استنادی و محتوایی از مهمترین روشهای ارزیابی مجلات علمی هستند. هدف از این مطالعه، تحلیل محتوایی و استنادی مقالات فصلنامه علمی پژوهشی پیاورد سلامت است. روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی و ابزار گردآوری داده اه، سیاهه وارسی محقق ساخته است. جامعه مورد بررسی 164 مقاله مندرج در تمامی شماره های مجله پیاورد سلامت طی 1392-1386 است. داده ها با استفاده از نرم افزار Excel تحلیل و در قالب آمار توصیفی به صورت جدول و نمودار ارایه شد. یافته ها: یافته ها نشان از مشارکت فعال تر مردان در تالیف مقالات نسبت به زنان داشت. بیشتر نویسندگان در مرتبه کارشناسی ارشد قرار داشتند. ضریب همکاری نویسندگان 72 درصد بوده است. مقالات بیشتر با روش توصیفی انجام شده بود و در گردآوری داده ها، پرسشنامه بیش از سایر ابزارها استفاده شده بود. بیشتر مقالات منتشر شده در حوزه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و بدون حمایت سازمانی بودند. به طور متوسط هر مقاله 22/31 منبع استناد شده دارد و بیشتر این استنادات به مقالات بوده است. خود استنادی مجله نیز 2/44 است. بحث و نتیجه گیری: میزان همکاری گروهی در مجله پیاورد سلامت مطلوب بوده و همچنین خوداستنادی این مجله نیز بسیار پایین است که عامل مطلوبی برای آن به شمار می رود. توصیه می شود در انتشار مقالات در حوزه های موضوعی علوم پزراپزشکی تعادل بیشتری رعایت شده و برای ارایه نتایج از نمودار و جداول بیشتری در مقالات آن استفاده شود.

کلیدواژه ها:

تحلیل محتوایی ، تحلیل استنادی ، فصلنامه علمی پژوهشی پیاورد سلامت

نویسندگان

سیدجواد قاضی میرسعید

استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

کمیل کلبادی نژاد

کارشناس ارشد، روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران

محبوبه ممتازان

مربی، گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

مسعود محمدی

مربی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران