عوامل موثر بر افزایش آمادگی پرستاران نسبت به پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 399

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMIS-1-1_006

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

مقدمه: آمادگی نیروی انسانی از مهمترین عوامل در پیاده سازی موفق سیستم های پرونده الکترونیک سلامت به شمار می رود. پرستاران نیز نقش کلیدی در ارایه مراقبت ایفا می کنند. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر در افزایش آمادگی پرستاران نسبت به پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت انجام شد.روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بوده و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده روی 283 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1392 انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از یک پرسشنامه صورت گرفت. روایی آن بر اساس روش اعتبار محتوایی و پایایی آن با محاسبه همبستگی درونی بررسی شد. از روشهای آماری توصیفی مانند توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار با استفاده از نسخه 16 نرم افزار SPSS برای تحلیل نتایج استفاده شد. یافته ها: عامل درک و آگاهی از ویژگی ها و مزایای پرونده الکترونیک سلامت با میانگین 0/45±4/76 دارای بیشترین میانگین امتیاز بوده در حالیکه عامل اطمینان از امنیت و محرمانگی اطلاعات در پرونده الکترونیک سلامت با میانگین 0/81±4/21 و عامل مشارکت افراد در فرآیند طراحی پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت با میانگین 0/71±4/29 دارای کمترین میانگین امتیاز می باشند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، بیشتر پرستاران عقیده دارند که افزایش آگاهی از مزایا و مفهوم پرونده الکترونیک سلامت نقشموثری در آمادگی آنها نسبت به پیاده سازی این سیستم ها دارد. بنابراین این موضوع می بایست مورد توجه سیاستگذاران فناوری اطلاعات قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

پرستاران ، پرستاری ، پرونده الکترونیک سلامت ، بیمارستان های آموزشی دانشگاهی ، ایران

نویسندگان

مهدیه حبیبی کولایی

دانشجوی دکتری، انفورماتیک پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

اطهرالسادات میرکریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد، پرستاری مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

ناصر بهنام پور

استادیار، آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

محمدجواد کبیر

استادیار، مدیریت سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران