نقش رهبری اخلاقی در تنش شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان اسلامشهر

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 395

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTIAU04_073

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

چکیده مقاله:

با توجه به هدف اصلی تحقیق که نقش رهبری اخلاقی در تنش شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان اسلامشهر می باشد، این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی، از نظر استراتژی، همبستگی است که به شکل میدانی اجرا میگردد. جامعه آماری این تحقیق شامل معلمان (زن و مرد) تربیت بدنی مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم شهرستان اسلامشهر در سال 96-1395 که 38 نفر مرد و 57 نفر زن می باشد که به علت محدود بودن جامعه آماری، تعداد نمونه آنها با جامعه آماری برابر در نظر گرفته می شود. به منظور اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های استاندارد رهبری اخلاقی براون (2006) و پرسشنامه تنش شغلی استاینمتز (1977) استفاده گردید که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 0/88 و 0/85 تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد، با توجه به (r=0/213, sig=0/045)، بین رهبری اخلاقی و تنش شغلی همبستگی مستقیم منفی و معناداری وجود دارد. همچنین رهبری اخلاقی توانایی پیش بینی تنش شغلی را در بین معلمان تربیت بدنی شهرستان اسلامشهر را دارد و به ازای افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر رهبری اخلاقی میزان تنش شغلی به میزان 0/276-انحراف استاندارد کاهش خواهد یافت. در نتیجه می توان گفت که رهبری اخلاقی نقش مهمی در میزان کاهش تنش شغلی معلمان علی الخصوص معلمان تربیت بدنی دارد و به کارایی و اثربخشی آنان منجر می شود و هر سازمانی که اخلاقیتر باشد، موفقتر است و پیامد آن، افزایش رضایت، کاهش تنیدگی و تنش شغلی و در نهایت افزایش عملکرد شغلی است.

نویسندگان

رضا ملک زاده

کارشناس ارشد، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

سیده فریده هادوی

استاد تمام گروه تربیت بدنی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران