مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان در کشور های مختلف

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 752

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PESLSBT01_080

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

چکیده مقاله:

یکی از دغدغه های اصلی بشر پرورش نسل آینده است. نسلی که بتواند معیارها وفرهنگ کنونی جامعه راحفظ کند وبا انتخاب هایدرست درجهت پیشرفت ورفع نیاز هاومشکلات جامعه اقدام های موثری انجام دهد.کشورهایی که در اجرای این طرز تفکر پیشرو بوده اند توانسته اند الگوهایی برای رشد وترقی کشور خود وجامعه جهانی ارایه دهند کهدرشکوفایی اقتصادی فرهنگی واجتماعی آنها تاثیر گذار بوده وزمینه تسلط رابر جهان فراهم آورده است. شناخت نیازهای هر کشوروعلایق مردم در هر مقطع زمانی وشناخت محیط وشرایط جغرافیایی منطقه در ساختن الگو ها اهمیت بسزایی دارد.وجود این الگو ها ونتایج مثبت حاصل از اجرای این الگو ها به دولت ها ومردم جامعه کمک می کند که از تجربیات آنها برای کشور خوداستفاده نمایند. برای این منظور در این مقاله به بررسی نظام آموزش وپرورش در چندکشورموفق در جهان می پردازیم .همچنین با شرایطانتخاب رشته تحصیلی در این کشورها آشنا می شویم .از مقایسه این نظام ها 6 عامل شاخص که بیشترین تاثیر را در تصمیم گیری دانش آموزان دارند شناسایی ومعرفی شدندکه عبارتند از:موقعیت وخصوصیات فردی،وضعیت اقتصادی،توان علمی، وضعیت اجتماعی، محل دانشگاه وتبلیغات.برنامه ریزان کشور با شناخت این شاخص ها وآگاهی از نیازمندیهای کشور وجهان میتوانند اقدامات مناسب جهت تاسیس مراکز آموزشیوپرورش نیروی متخصص متناسب با نیازها انجام دهندو از انباشت نیرو در یک زمینه وکمبود در سایر حوزه ها جلوگیری نمایند وازارزشگذاری های بیش از حد برای تعدادی رشته با اتخاذ سیاست های مناسب ممانعت نمایند. همچنین درجهت جذب دانشجویان خارجی برنامه ریزی مناسب داشته باشند وباتوجه به پتانسیل بالای نیروی انسانی وموقعیت جغرافیایی کشورما در صورت برقراری شرایط استانداردجهانی مناسب امکان جذب دانشجو ی خارجی را افزایش دهند.

نویسندگان

سعید مظلومیان

استادیارگروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

مژگان اقتصادی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی دانشگاه پیام نورمرکز شیراز