بررسی الگو و روند سوء مصرف مواد اعتیادآور در نوجوانان مبتلا به اختلال کمبود توجه و بیش فعالی (ADHD) شهر همدان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,187

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PPDMED02_020

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1397

چکیده مقاله:

مقدمه: سن نوجوانی بعنوان بحرانی ترین سن شروع مصرف مواد معرفی شده و اکثر مطالعات نشان می دهندکه نوجوانان حدود 12 یا 13 سالگی مصرف موادراشروع می کنند. یکی ازمشکلات شایع دربیماران مبتلا بهADHD شیوع سوء مصرف مواد می باشدکه دراین خصوص،مطالعات،کشمکش های دوران کودکی، مشکلات تحصیلی و رفتاری، مصرف سیگار، تکانشگری را از عوامل خطرساز برای شروع سوء مصرف مواد در این نوجوانان عنوان کرده اند. لذااین مطالعه با هدف بررسی الگو و روند سوء مصرف مواد اعتیادآور در نوجوانان مبتلا به اختلال (ADHD) شهر همدان در سال 1394 تا 1396 انجام شد.مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی-تحلیلی بود که به شکل بررسی مقطعی انجام گرفت. از کلیه مبتلایان به ADHD رده سنی 12 تا 19 سال مراجعه کننده به مراکز روان درمانی که در هنگام جمع آوریاطلاعات یک یاچند ماده اعتیادآوررا مورد استفاده قرارداده اند تعداد 178 به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. داده هابااستفاده ازچک لیست جمعیت شناختی، پرسشنامه های یادآوری مصرف، علل گرایش به مصرف، علل تغییر ماده مصرفی، الگوی مصرف و پرسشنامه سنجش بیش فعالی بزرگسالان کانرز تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده هاازآزمون های کای اسکویر و فیشر با استفاده از نرم افزار SPSS-16 انجام گرفت.یافته ها: در این مطالعه 91/57 درصد از شرکت کنندگان را مردهابودند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 17/5 سال بود. سواد اکثر مصرف کننگانزیر دیپلم بود (87 درصد). حدود 69 درصد ساکن شهر و 31 درصد روستایی بودند. نزدیک به 52 درصد پدران و 17 درصد مادران آنها سابقه مصرف سیگار داشتند. سن شروع مصرف 54 درصد آنا بین 15-18 سالگی بود. 89 درصد از شرکت کنندگان سابقه مصرف مشروبات الکلی داشتند. همچنین نتایج نشان که بیشترین ماده های مصرفی در یک ماه گذشته به ترتیب: سیگار، مشروبات الکلی، تریاک، کراک، حشیش و قرص ریتالین بوده است. تمایل شخصی، حس کنجکاوری و کسب لذت دلایل عمده گرایش به مصرف بوده است.

نویسندگان

محمد احمدپناه

مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد . دانشگاه علوم پزشکی همدان

علی قلعه ایها

مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد . دانشگاه علوم پزشکی همدان

محمد حقیقی

مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد . دانشگاه علوم پزشکی همدان

لیلا جهانگرد

مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد . دانشگاه علوم پزشکی همدان