بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی جمهوری اسلامی بر تقاضای بیمه مهندسی (مورد مطالعه: بیمه آسماری)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 742

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MSECONF03_266

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

چکیده مقاله:

در حوزه مفاهیم تخصصی و میان رشته ای اقتصاد بیمه، رشد اقتصادی یکی از عوامل اساسی توسعه و پیشرفت در صنعت بیمه خصوصا در رشته بیمه مهندسی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی جمهوری اسلامی بر تقاضای بیمه مهندسی در بیمه آسماری است. متغیرهای کلان اقتصادی شامل توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیمه، نرخ تورم و نرخ بهره می باشد. پژوهش حاضر، یک پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی می باشد و همچنین یک مورد پژوهش کاربردی است. همچنین این پژوهش از نظر تیوریک جزو پژوهش های اثباتی و از نظر استدلال جزو پژوهش های استقرایی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش متغیرهای کلان اقتصادی کشور و تقاضای بیمه در بین سال های 1391 تا 1395 می باشد. برای تجزیه تحلیل داده های این پژوهش از ابزار آمار استنباطی و روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. همچنین متغیرهای این پژوهش با نرم افزار Excel ویرایش محاسبه و سپس تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش، به همراه نتایج آن نیز با توجه به خروجی های به دست آمده از نرم افزار Eviews انجام گردید. نتایج برآورد مدل نشان می دهد متغیرهای توسعه مالی، نرخ بیمه، نرخ تورم و نرخ بهره دارای اثر معناداری بر تقاضای بیمه مهندسی می باشند، ولیکن متغیر تولید ناخالص داخلی دارای اثر معناداری به لحاظ آماری نیست.

نویسندگان

علی فتحی

کارشناس بیمه