چالش های گردشگران ورزشی در ایران آسیب شناسی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 632

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KPIP11_203

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

چکیده مقاله:

امکان بازگشت و تقاضای مجدد گردشگرا ن بستگی به میزان رضایت آنها از مقصد دارد و تامین رضایت آنها به نوبه خود وفاداری آنها ر ا به مقصدافزایش خواهد داد. هدف اصلی این تحقیق تحلیل عوامل موثر بر وفاداری به مقصد گردشگران ورزشی فوتبال در تهران بودکه به صورت توصیفی- تحلیلی است و به صورت میدانی انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از روش کتابخانه ای و پیمایش گردآوری بدست آمد و ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته و به صورت سوال بسته پاسخ بود که پس از تایید روایی (با نظر سنجی از متخصصان) و پایایی (با تحقیق راهنما) آن برای ارایه به گردشگران ورزشی استفاده شد. در این پژوهش از روش نمونه گیری احتمالی از نوع تصادفی ساده استفاده شد. پژوهشگر در محل برگزاری چندین رویداد مهم فوتبال پایتخت بین تیمهای مطرح لیگ برتر حاضر و با ارایه پرسشنامه به تماشاگران 50-15 ) ساله) که یک یا چند شب را در تهران برای رویداد ورزشی ساکن بودند، دادههای لازم را برای تجزیه و تحلیل گردآوری نمود. در این پژوهش، اطلاعات خام حاصل از سوالات بسته پرسشنامه با استفاده از روشهای آماری توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد) و برای طراحی و تدوین مدل از مد ل یابی معادلات ساختاری (SEM ) با استفاده از نرم افزار Amos/18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. دادهها در سطح P<0,05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از مدل سازی معادله ساختاری (SEM)هر سه فرضیه ی این پژوهش را تایید نمود به طوری که: علاوه بر این، در بخش آمار استنباطی مدل مفهومی پژوهش نیز مورد بررسی قرار گرفت و رابطه ی سایر متغیرها با یکدیگر نیز مشخص شد؛ به طوریکه در بین متغیرهابه ترتیب متغیرهای کیفیت خدمات، رضایتمندی و انگاره از مقصد و.... بیشترین تاثیر را بر روی متغیرهای وابسته پژوهش یعنی وفا داری به مقصد گردشگری گردشگران ورزشی فوتبال در تهران میگذارد.

نویسندگان

اکبر حیدری

رییس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان و مدرس دانشگاه

تقی حیدری

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه زنجان