مطالعه رفتار اتصالات خمشی فولادی دارای ستون قوطی تحت اثر لنگرهای خمشی دوامتداد متعامد

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 371

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISSS08_065

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر رفتار اتصالات خمشی فولادی دارای ستون قوطی شکل تحت اثر لنگرهای دو امتداد متعامد بررسیشده است. برای این منظور زیرسازهای متقارن که توانایی مدلسازی صحیح اتصالات در حالت بارگذاری دوامتدادی، همراه بارمحوری را دارا باشد در نظرگرفته شد. در ادامه اتصال هایی با سطوح مختلف بارمحوری برای سه حالت گوشه، کناری و میانی مدلسازی و اثر وجودبارمحوری بر رفتار اتصالات، مورد بررسی قرارگرفت. تغییرات مقدار بارمحوری در حالت بارگذاری تک امتدادی و دوامتدادی، تعدادی تحلیل استاتیکی غیرخطی در نمونه هایی از ساختمانهای متداول چندطبقه به دست آمد. درنهایت برای نیل به هدف اصلی تحقیق، اتصالات تحت بارگذاریهای چرخه ای تک امتدادی و دوامتدادی همراه با بارهای محوری تحلیل شد. نتایج مطالعات حاکی از آن است که بارمحوری در مقادیر کم باعث تغییر رفتار کلی اتصال نمیشود اما از اثر آن بدلیل اشغال بخشی از ظرفیت مقطع نمیتوان چشم پوشیکردضمنا. در خصوص اثر بارگذاری در امتدادهای متعامد، در حالت اول بارگذاری، که تغییر مکانی برابر، در دو راستای متعامد اعمال گردید، اثرات سخت کرنشی شدیدی نسبت به حالت تک امتدادی نمایان شد، که ضرورت اصلاح رابطه چشمه اتصال در آییننامه را نشان داد. اما در حالت دوم بارگذاری، که در یک راستا تغییر مکان ناشی از پروتکل بارگذاری بصورت کامل و در امتداد متعامد 30درصد تغییرمکان راستای اول اعمال گردید، رفتار چرخهای اتصال مناسب ارزیابی شده و نتیجهگیری شد که درصورت ارضای تمامی ضوابط موجود در آییننامه، نیازی به اصلاح روابط مربوط به کنترل چشمه اتصال نمیباشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علیرضا صادقی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گرایش زلزله، دانشکده مهندسیعمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

علی اکبر آقاکوچک

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

شریف شاه بیک

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس