ارزیابی زراعی تاثیر کاربرد میکوریزا در کاهش اثرات منفی تنش کم آبی تحت مدیریت علف هرز در لوبیا قرمز رقم ناز

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 415

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANWEED06_123

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی زراعی تاثیر کاربرد میکوریزا در کاهش اثرات منفی تنش کم آبی تحت مدیریت علف هرز در لوبیا قرمز رقم ناز آزمایشی در سال 1392-1393 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان اراک به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل تنش آبی در دو سطح شامل (آبیاری معادل نیاز آبی، آبیاری معادل 70 درصد نیاز آبی) در کرت های اصلی، عامل دوم قارچ میکوریزا در دو سطح ( عدم کاربرد و کاربرد قارچ گونه (Glomus mosseae) و عامل سوم مبارزه با علف هرز در دو سطح ( عدم وجین مکانیکی و وجین کامل تا شروع گلدهی) بود. نتایج نشان داد که تنش آبی، عملکرد دانه لوبیا (27 درصد) و وزن خشک کل علف هرز (23 درصد ) را کاهش داد اما با کاربرد قارچ میکروریزا صفات مذکور به شکل معنی داری افزایش یافتند. همچنین وجین علف هرز نیز منجر به صفات اندازه گیری شده گردید به طور کلی نتایج حاکی از آن بود که کاربرد قارچ میکروریزا بین (12 تا 40 درصد ) صفات مورد ارزیابی را بهبود داد همچنین مدیریت علف هرز نیز عملکرد دانه لوبیا را (11 درصد ) افزایش داد.

نویسندگان

گودرز احمدوند

عضو هییت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا همدان

ابراهیم محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه بوعلی همدان

جواد غلامی

کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی همدان