گونه شناسی کاربندی رسمی درهشتی خانه های دوره قاجار شیراز

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 837

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU05_0483

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

در طول تاریخ بشر همواره توجه زیادی را به تزیین فضای سکونت خود نشان داده است. هدف از تزیینات در معماری علاوه بر زیبایی القای مفاهیمی چون نظم و وحدت وجودی است که در قالب نقوش هندسی مانند گونه های مختلف کاربندی دیده می شود. نمونه ای از این تزیینات در هشتی خانه ها، که حکم نوعی حیاطچه ی بیرونی برای خانه عمل می کرده، استفاده شده است. برخی هشتی ها ساده بودند و برخی پر نقش و نگار و دارای تزیینات معماری و گچبری و ... . امروزه اهمیت عناصر خانه مانند هشتی و تزیینات آن ها کمتر مورد توجه قرار گرفته اند، لذا در این پژوهش به بررسی گونه شناسی کاربندی رسمی در هشتی خانه ها پرداخته شده است و بطور خاص هشتی خانه های تاریخی شیراز مورد بررسی قرار گرفته اند. روش تحقیق به کاربرده شده در این مقاله استدلال منطقی و نمونه موردی می باشد. ابزار گردآوری داده ها شامل مشاهدات میدانی و منابع مکتوب است. در این پژوهش ابتدا به بررسی پیشینه تحقیق و مبانی نظری مربوط به موضوع تحقیق پرداخته شده است و در نهایت جداولی از انواع کاربندی رسمی استفاده شده در خانه ها و درصد میزان کاربرد هر کدام از کاربندی ها بدست آمده است که نشان دهنده کاربرد گسترده این الگو در هشتی خانه های دوره قاجار شیراز شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

زهرا یارمحمودی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، موسسه آموزش عالی آپادانا، ایران، شیراز-

زهرا بهمنی

دانشجوی کارشناسی معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، ایران-