مقایسه روشهای پارامتریک و نظریه مجموعه های فازی در ارزیابی تناسب اراضی منطقه خواجه برای تیپ بهره وری هندوانه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 362

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SSCI15_308

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

در این پژوهش، دو روش نظریه مجموعه های فازی و پارامتریک- ریشه دوم (فایو) برای ارزیابی تناسب اراضی منطقه خواجه با مساحت تقریبی 7500 هکتار برای محصول هندوانه مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از برنامه نویسی به وسیله نرم افزارمتلب برای مدلسازی با روش نظریه مجموعه های فازی استفاده شد. نتایج موید این مطلب است که همبستگی بین شاخصاراضی و عملکرد مشاهده شده در سطح منطقه، برای نظریه مجموعه های فازی (r=0.78) بیشتر از پارامتریک (r=0.74) بوده واختلاف نسبتا زیاد ضریب همبستگی محاسبه شده نشان دهنده نیاز به واسنجی جداول پیشنهادی سایس در رابطه با نیازهایاقلیمی، زمیننما و خاک برای منطقه است. همچنین نرم افزار متلب با توجه به حدود انتقالی انتخاب شده مناسب، توانستهوزن ها را به طور دقیق برآورد نماید. با وجود اینکه روش فازی نتایج بهتری نسبت به پارامتریک ارایه میدهد، ولی نتایج آن به-طور حتم وابسته به تعیین حدود انتقالی و نوع انتخاب توابع عضویت می باشد.

نویسندگان

محمدجواد وحیدی

استادیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

مسلم ثروتی

استادیار مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه