بررسی استراتژی های بهینه بازاریابی در بازارهای الکترونیکی (مطالعه موردی: شرکتهای کوچک و متوسط در استان البرز)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 739

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPPE01_071

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

امروزه در اثر همه گیر شدن استفاده از اینترنت به این فضای مجازی به مکانی بسیار مناسب برای تجارتتبدیل شده است. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی استراتژی های بهینه بازاریابی در بازارهایالکترونیکی به انجام رسیده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقاتتوصیفی – پیمایشی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران بازاریابی شرکتهای کوچکو متوسط در استان البرز به تعداد 65 بوده است. به دلیل کوچک بودن جامعه آماری کل جامعه به عنواننمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری در این پژوهش ، پرسشنامه استاندارد بوده ، که پایایی این پرسشنامه بااستفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه برابر 0.861 محاسبه شد و مورد تایید قرار گرفت. جهتتجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری اموس استفادهگردید.بر اساس نتایج پژوهش سه استراتژی موتورهای جستجو ، بازاریابی ایمیل و تبلیغات آنلاین برایبازاریابی الکترونیک شناسایی شد.ولی بازاریابی وبلاگ استراتژی مناسبی برای بازاریابی الکترونیک پذیرفته نشد.

نویسندگان

علی جمشیدی

استادیار ، دانشگاه پیام نور

محمد محمودیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ، دانشگاه پیام نور ورامین