تاثیر جایگاه شغلی و تحصیلات بر کیفیت زندگی والدین دانش آموزان کم توان ذهنی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 402

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPE-4-13_006

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه جایگاه شغلی و تحصیلات باکیفیت زندگی والدین دانش آموزان کم توان ذهنی خفیف بود. تحقیق به صورت پیمایشی و از طریق پرسشنامه انجام گرفت. افراد شرکت کننده در این پژوهش مشتمل بر 290 نفر از والدین دانش آموزان کم توان ذهنی بودند که از طریق نمونه گیری خوشه ای از بین والدین دانشآموزان کم توان ذهنی مدارس آموزش پذیر مقطع ابتدایی شهر شیراز انتخاب گردیدند. برای اندازه گیری کیفیت زندگی از مقیاس بهزیستی ذهنی فرم بزرگسال استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که بین سطوح شغلی والدین و کیفیت زندگی آنها در سطح 0/05 تفاوت معناداری با گروه شغلی بالا وجود دارد (0/02=p). درزمینه سطوح تحصیلی والدین نتایج تحلیل واریانس یکطرفه تفاوت معناداری بین سطوح تحصیلی و کیفیت زندگی والدین نشان نداد (مادران 0/08=p و پدران 0/44=p). با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر به نظر میرسد که جامعه باید در جهتی حرکت کند که فاصله بین میزان درآمد افراد در مشاغل مختلف به کمترین حد برسد.

نویسندگان

مجید امیدی خانکهدانی

کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه شیراز

شهلا البرزی

دانشیاردانشگاه شیراز