پیش بینی تصادفات ناشی از بی احتیاطی با بهره گیری از مدل رگرسیون دوجمله ای منفی مطالعه موردی: بزرگراه های برون شهری استان همدان

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 618

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TTC16_209

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

در این پژوهش با استفاده از اطلاعات تصادفات رخداده به پیش بینی تصادفات ناشی از بی احتیاطی رانندگان مقصر در محدوده خاص کریدورهای اصلی استان همدان پرداخته خواهد شد. در این پژوهش مدلسازی تصادفات جاده ای ناشی از بی احتیاطی با استفاده از روش رگرسیون دو جمله ای منفی مبتنی بر رویکرد ماکزیمم احتمال((ML انجامشده است. از اطلاعات تصادفات، ترافیکی و طرح هندسی 945 کیلومتر از شبکه راههای استان همدان در چهار محور همدان-ملایر، همدان-اسدآباد، همدان-ساوه و همدان-کبودراهنگ در یک دوره زمانی از سال 91 تا 94 استفاده شده است. پس از حصول مدل نهایی و صحت سنجی آن به وسیله آزمون های نیکویی برازش، داده های استفادهشده در مدل و خارج از مدل مشخص شد که شاخص نزدیکی به مراکز جمعیتی، تاثیر بیشتری در تصادفات ناشی از بی احتیاطی داشته است و عواملی از قبیل ترکیب شیب و انحنا، ترافیک ساعت تصادف، طول قطعه بندی و شیب در مراتب بعدی قرار دارند.

کلیدواژه ها:

تصادفات ناشی از بی احتیاطی ، مدل رگرسیون ، دو جمله ای منفی ، ایمنی

نویسندگان

محمدرضا الیاسی

استادیار گروه عمران دانشگاه ملایرعضو هییت علمی دانشگاه ملایر

مهدی مظاهری

کارشناسی ارشد عمران راه و ترابری، دانشگاه ارومیه

محمود صفارزاده

استاد گروه عمران دانشگاه تربیت مدرس عضو هییت علمی دانشگاه تربیت مدرس

امین میرزابروجردیان

استادیار گروه عمران دانشگاه تربیت مدرس عضو هییت علمی دانشگاه تربیت مدرس