ارزیابی تاثیر دولت الکترونیک(سامانه سیماد) بر بهبود ارتباطات سازمانی در استانداری کرمان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 671

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEUCONF02_121

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

دولت الکترونیک که با گسترش و توسعه فن آوری اطلاعات در بخش دولتی آغاز مرحله جدیدی از خدمت رسانی به مردم است،توانسته است ارتباطات و تبادل اطلاعات سازمان ها با یکدیگر را متحول کند که با روش سنتی قابل مقایسه نیست و هرروز در حال پیشرفت است ،هدف اصلی این تحقیق ارزیابی تاثیر دولت الکترونیک (سامانه سیماد) بربهبود ارتباطاتسازمانی دراستانداری کرمان می باشد،به این منظور با بررسی مطالعات قبلی درزمینه دولت الکترونیک متغیرهای موردنظر ابعاد تحقیق انتخاب شدند،جامعه آماری پژوهش، شامل مدیران و کارکنان استانداری کرمان می باشد. ازبین مدیران وکارکنان 213نفربه عنوان نمونه با استفادهازفرمول کوکران انتخاب شدند.تحقیق حاضراز نوع توصیفی-پیمایشی بوده واز ابزارپرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است.پایایی پرسشنامه 903/0می باشد،برای بررسی متغیرها ازآزمونtیک نمونه ای و آزمون فربدمن استفاده شده است، نتایج تحقیق نشان دادکه تاثیرگذاری وضع موجود دولت الکترونیک بر بهبود ارتباطات سازمانی بالاتر از حد متوسط می باشد. همچنین بر اساس نتایج به ترتیب تاثیرگذاری وضع موجود سیماد برافزایش سرعت ارتباطات بین سازمانی (دولت با دولت) و تاثیرگذاری وضع موجود سیماد بر توان پاسخگویی بهتر سازمان های دولتی با یکدیگر (دولت با دولت) از وضعیت بهتری برخوردار هستند.

نویسندگان

مصطفی پورامیری

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان ،ایران

زهرا وظیفه

استادیار مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان،ایران