شناسایی،تبیین و رتبه بندی صفات برجسته رهبری براساس آموزه های ابرمرد تاریخ جهان،کوروش کبیر

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 475

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO04_197

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

برای ارایه الگوی رهبری براساس آموزه های کوروش کبیر با استفاده از تحقیق تلفیقی، ابتدا با بهره گیری از روش تحلیل محتوای قیاسی با توجه به پیش فرض های موجود در حوزه اجزاء عام سه گانه رهبری، از بین مفاهیم مرتبط، 128 آموزه به دست آمد. در جامعه آماری نامشخص خبرگان، برای دسترسی به تعداد مجاز نمونه، از روش گلوله برفی استفاده شد و تعداد 13 خبره در اجرای مراحل تکنیک دلفی همکاری داشتند. راستی آزمایی متغیرهای استخراجی و ترتیب آنها در قالب مولفه های سه گانه در پرسشنامه دلفی، با بهره گیری از نظر خبرگان انجام شد و روایی آن توسط اساتید و صاحب نظران مدیریتی، فرهنگی و تاریخی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ 961 / 0 ، تایید شد. برای رسیدن به اجماع، از تکنیک دلفی در سه مرحله با ضریب تاثیر 55 ، 65 و 75 درصد استفاده شد. در مرحله پایانی دلفی، عوامل تایید شده توسط 75 درصد خبرگان انتخاب گردید که با استفاده از تکنیک دلفی در حوزه صفات، از میان 30 آموزه، 8 تشخیص داده شد. با استفاده از روش تاپسیس، متغیرهای مهم مورد آن حایز بالاترین و کمترین رتبه در خویشتن داری و صبر درستکاری رهبری مهم، رتبه بندی شدند. نتایج نشان می دهد که صفات میان 8 صفت برگزیده رهبری است. نتیجه آنکه آنچه را امروزه اندیشمندان به عنوان صفات رهبری می دانند کوروش کبیر بطور یکجا داشته است و این، مایه مباهات است. امید آنکه این آموختهها نه برای سرزنش گذشته، بلکه گوشزدی برای پذیرش مسیولیت آیندهمان باشد.

کلیدواژه ها:

رهبری . صفات برجسته رهبری . آموز های کوروش کبیر

نویسندگان

عنایت اله آقایی

دکتری رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی گرایش خط مشی گذاری فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، مرکزی، ایران.