طراحی قالب پیش فرم فرآیند آهنگری قالب بسته با روش میان یابی لاگرانژ و مقایسه فشار وارد بر قالب نهایی در حالت شکل دهی دو مرحله ای با شکل دهی تک مرحله ای

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 598

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICME14_003

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

در این پژوهش طراحی شکل پیش فرم قالب آهنگری قالب بسته قطعات متقارن محوری با استفاده از روش میان یابی لاگرانژمورد بررسی قرار میگیرد. به منظور تعیین نقاط گره، بیلت و قالب درحالت غیر متقاطع در نظر گرفته شده اند. ابتدا با استفاده از قابلیت مش بندی نرم افزار المان محدود اباکوس ) ABAQUS ( المانهای طولی روی بیلت و قالب با طولهای مساوی اختیار شد و سپس عمل میانیابی اعمال گردید. با مقایسه نتایج تحلیلی مربوط به قالب پیش فرم با نتایج شبیه سازی فرآیند در نرم افزار اباکوس، میتوان دقت روش مورد استفاده را بررسی نمود. در پایان نمودارهای مربوط به فشار وارد بر قالب بدست آمده از محاسبات تحلیلی و شبیه سازی المان محدود استخراج شدند. نمودارهای استخراج شده برای اعتبارسنجی نتایج در شکل دهی با قالب پیش فرم و شکل دهی بدون قالب پیش فرم مقایسه میشوند.

نویسندگان

علی روغنی اروجه

ایران، تهران، خیابان حافظ، شماره ۴۲۴ ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک، ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱ ، دانشجوی کارشناسی ارشد

فریدرضا بیگلری

ایران، تهران، خیابان حافظ، شماره ۴۲۴ ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱ ، دانشیار و عضو هییت علمی

بیژن ملایی داریانی

ایران، تهران، خیابان حافظ، شماره ۴۲۴ ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱ ، استاد و عضو هییت علمی