بررسی باور درک شده زنان با سابقه فامیلی مثبت از سرطان پستان

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 404

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICBCMED08_323

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

زمینه وهدف: زنان با سابقه سرطان پستان در خانواده در شرایط مساوی بیش از زنان دیگر در معرض ابتلا به این بیماری میباشند. لذا باور آنان درخصوص وجود عامل خطر سابقه خانوادگی، می تواند انگیزه آنان را در جهت اتخاذ رفتارپیشگیری کننده ازاین بیماری افزایش دهد.مواد وروش کار: مطالعه مقطعی در سال 91 در شهر سبزوار روی 143 نمونه پژوهش انجام و جامعه پژوهش زنان با سابقهفامیلی درجه یک این بیماری بوده اند.روش نمونه گیری مبتنی بر هدف وابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بودکه روایی آن از طریق روایی محتوی وصوری وپایایی آن با آزمون آلفا کرونباخ (0/81)، 0/71 سنجیده شدو با روش مصاحبه تکمیل گردید.حداقل وحداکثر نمره ابزار مورد استفاده در خصوص متغیر آگاهی به ترتیب 0 و 19 ودر خصوص باور درک شده17 و 51 بوده است. امتیازات به رنج صفر تا صد تبدیل شد .داده های این مطالعه با آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمنورگرسیون لجستیک (برای محاسبه نسبت های شانس) و با استفاده از نرم افزار spss15 تحلیل شد. نتایج:میانگین سنی نمونه های پژوهش 9/5±32/8 ومیانگین نمره آگاهی زنان 15/30±77/41 ودرخصوص باوردرک شده 80/57±30/11 بود. بین میانگین نمره آگاهی با باوردرک شده ارتباط معنی داری ازنظر آماری به دست نیامد (p=0/65, R=0/038) بااستفاده از رگرسیون لجستیک مشخص گردید با افزایش یک نمره آگاهی نسبت شانس انجام ماموگرافی 1/035 وبا افزایش یک سال سن این نسبت 1/037 برابر افزایش می یابد.نتیجه گیری: برخلاف انتظار مراقبین سیستم بهداشتی، آگاهی وباور زنان با سابقه فامیلی سرطان پستان، نسبت به در معرض خطربودن این بیماری پایین بود.

نویسندگان

معصومه هاشمیان

دانشگاه تربیت مدرس

علیرضا حیدرنیا

دانشگاه تربیت مدرس

فرخنده امین شکروی

دانشگاه تربیت مدرس

مینور لمیعیان

دانشگاه تربیت مدرس