ارزیابی و بهینه سازی مسیرهای جمع آوری پسماندهای شهری شهر نورآباد لرستان

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 416

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HOZAN-1-6_001

تاریخ نمایه سازی: 26 فروردین 1397

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: بهینه سازی و مکانیزه کردن سیستم جمع آوری و حمل زباله می تواند بروی محیط زیست و هزینه های مدیریتی اثر گذار باشد جهت کاهش اثرات منفی و بهینه سازی مدیریت مواد زاید، ضروری است در شهری مانند نورآباد سیستم جمع آوری پسماندهای جامد موجود مورد ارزیابی قرار گیرد و شرایط بهتری پیشنهاد شود. روش بررسی: این مطالعه در نورآباد واقع در شمال غرب استان لرستان انجام گرفت. بخشی از دادهها با انجام مطالعات میدانی بدست آمده است، دادههای زمانی واقعی در مسیرهای موجود در این شهر توسط زمان سنج گردآوری شد؛ دادهها با استفاده از روابط ریاضی و نرم افزار Excell مورد آنالیز قرار گرفتند و سپس با استفاده از اطلاعاتی محلی از جمله تراکم جمعیت، سرانه تولید پسماند، مسیرهای موجود و بکارگیری روابط ریاضی مسیر بهینه جمعآوری پسماند در این شهر طراحی گردید. یافته ها: در این مطالعه مسیر بهینه انتخاب شد و نتایج نشان داد هزینههای خودرو و شیفت کاری کارگران به ترتیب حدود 25 و 50 درصد کاهش یافته است. طبق نتایج این مطالعه 78 مخزن ذخیره 550 و 660 لیتری برای مناطق مسکونی و تجاری پیشنهاد میگردد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه میتوان بیان کرد که بهینه کردن مسیرهای جمعآوری پسماند به کاهش هزینه و زمان و ارایه خدماتی با کیفیت بالاتر منجر میگردد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

ادریس حسین زاده

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

هوشیار حسینی

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه.

داود نوری

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد.

ثریا فاضلی

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه تربیت مدرس، تهران