بررسینوع و زمان مصرف مواد شیمیایی بر شکستن خواب غده چه سیب زمینی

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 494

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJFCS-42-1_016

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

در این آزمایش تاثیر زمان مصرف (بلافاصله و یک هفته پس از برداشت) مواد شیمیایی (رایندیت، دی سولفید کربن، تیواوره و اسید جیبرلیک) بر روی شکستن خواب غدهچه های سیبزمینی رقم مارفونا مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمار رایندیت (2/0 میلی لیتر در لیتر به مدت دو روز) و کربن دی سولفید (25 میلی لیتر در مترمکعب به مدت چهار روز) توسط قرار دادن غدهچه ها در معرض بخار این مواد در جعبههای بدون منفذ درب دار و تیمار اسید جیبرلیک (50 میلیگرم بر لیتر به مدت دو ساعت) و تیواوره (محلول 3 درصد به مدت دو ساعت) از طریق غوطه ور کردن غدهچه ها در محلول آبی این مواد انجام گرفت. نتایج نشان داد که زمان کاربرد مواد شیمیایی تاثیر معنیداری بر روی شکستن خواب غدهچه های سیبزمینی دارد. به طوری که رایندیت و دی سولفید کربن در یک هفته پس از برداشت و اسید جیبرلیک و تیواوره بلافاصله پس از برداشت از تاثیر بیشتری برخوردار بودند. در هردو زمان مصرف، به ترتیب غدهچه های تیمار شده با رایندیت و تیواوره دارای کمترین و بیشترین دوره خواب بودند. غدهچههای تیمار شده به طور معنیداری دارای تعداد جوانه فعال، طول و وزن تر بیشتری نسبت به غدهچه های تیمار نشده بودند. البته در هر تیمار، اختلاف معنیداری در بین دو زمان مصرف مشاهده شد. وزن در واحد طول جوانه در غدهچههای تیمار شده با رایندیت، دی سولفید کربن و تیواوره، بیشتر از غدهچههای شاهد بود، اما وزن در واحد طول جوانه در غدهچه های تیمار شده با اسید جیبرلیک کمتر از غدهچه های تیمار نشده بود.

نویسندگان

خالد سلیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

سیدمحمدباقر حسینی

دانشیارپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

رضا توکل افشاری

استادپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران