بررسی مدیریت پسماند براساس استانداردهای اعتبار بخشی در بخشهای بالینی بیمارستان امام حسین(ع)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 428

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SRBIAU05_011

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

به منظور بررسی وضعیت مدیریت پسماند دربخشهای بالینی بیمارستان امام حسین (ع) تهران براساس استانداردهای ملی اعتبار بخشی بیمارستانها که توسط وزارت بهداشت ودرمان در سال 95 تدوین گردیده مطالعه ای در 17 بخش بالینی از وضعیت موجود ومقایسه با سنجه های استاندارد شامل آگاهی کارکنان درگیر در تفکیک وجمع آوری پسماند ازدستورالعملها ومطابقت عملکرد با استانداردها بصورت خود ارزیابی توسط سرپرستاران و به کمک چک لیست بعمل آمد. نتایج بررسی نشان داده است که 71 درصداز بخشها بیش از 66 درصد امتیاز چک لیست را کسب نموده و عملکرد 34 درصد - بخش خودرا در مدیریت پسماند خوب ارزیابی کرده اند و در 29 درصد بخشها بین 65 امتیاز را کسب نموده و عملکرد بخش خودرا در مدیریت پسماند متوسط ارزیابی کرده اند . هیچ بخشی امتیاز کمتر از 33 و عملکرد ضعیف در این زمینه نداشته است. همچنین 6 درصد از بخشها آگاهی کارکنان بخش خودرا از دستورالعملهای موجود مدیریت پسماند ضعیف ارزیابی کرده و 23 درصد آگاهی کارکنان بخش را متوسط و 71 درصد خوب ارزیابی کرده اند. آگاهی کارکنان از برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهای پزشکی ویژه ،رعایت کدبندی رنگی پسماندهای تفکیک شده ،رعایت برچسب گذاری پسماندهای تفکیک شده ، وجود لیستی از انواع پسماندهای پزشکی ویژه با ذکر محل تولید در همه ی بخشهای مورد مطالعه 100 درصد امتیاز 1یا 2 کسب نموده است . همچنین وجود ملزومات مورد نیاز مدیریت پسماند طبق استاندارد اعتبار بخشی از جمله وجود ظروف مستحکم و ایمن متناسب با مقدار پسماند ، وجود ظروف مستحکم و ایمن جهت جمع آوریپسماندهای تیز وبرنده ، مجهز بودن ترالی ها به ظروف مستحکم و ایمن برای جمع آوری پسماندهای تیز و برنده و ظروف جمع آوری پسماندهای عفونی با کیسه و سطل زرد ، وجود امکانات وتسهیلات لازم جهت جمع آوری وحمل ونقل بهداشتی و مناسب پسماند در اکثر بخشها خوب ارزیابی شده است. برخی از بخشهای بالینی بدلیل تاخیر در ارسال چک لیست از جامعه ی آماری حذف شدند.

نویسندگان

اعظم تلوری

دانشجوی کارشناسی ارشد HSE دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران وکارشناس بهبود کیفیت و تعالی سازمانی بیمارستان امام حسین (ع) تهران