طراحی، ساخت و بررسی پایایی دستگاه سنجش زمان عکس العمل

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 438

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SBSP01_046

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر با هدف طراحی، ساخت و بررسی پایایی دستگاه سنجش زمان عکس العمل در بین دختران و پسران دانشجو انجام گردید. بدین منظور تعداد 40 دختر و پسر دانشجوی ساکن در خوابگاه به طور هدفمند در مطالعه حاضر شرکت نمودند. آزمودنی ها پس از آشنایی با دستگاه سنجش زمان عکس العمل، آزمون زمان عکس العمل ساده را یک بار با پای راست، یک بار با پای چپ، و آزمون زمان عکس العمل انتخابی را یک بار در شرایط سازگار و یک بار در شرایط ناسازگار اجرا نمودند، و سپس بعد از یک هفته مجددا در این آزمون ها شرکت نمودند. آزمون بر اساس طرحی از دستگاه وینا ساخته شده توسط شرکت لافایت طراحی و ساخته گردید. برای سنجش پایایی از روش های آلفای کرونباخ و آزمون- آزمون مجدد استفاده گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای ابزار مورد استفاده 0/68 محاسبه گردید. همچنین نتایج تحلیل همبستگی اجرا شده بر شرایط اجرا نشان داد که پایایی اجرای تکلیف زمان عکس العمل در پای راست با 0/478= r و 0/033= sig ، در پای چپ بدون ارتباط معنادار و در شرایط سازگار با 0/571=r و 0/009=sig، و در شرایط ناسازگار 0/894=r و 0/001=sig بود. با توجه به نتایج برخواسته از پژوهش حاضر می توان این گونه استنباط نمود که ابزار طراحی و ساخته شده از اعتبار قابل ملاحظه ای برخوردار است، هر چند در اجرا با پای چپ ارتباط معناداری بدست نیامد.

کلیدواژه ها:

زمان عکس العمل ، پایایی ، طراحی و ساخت. پایایی

نویسندگان

مهلا تشکری زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری و کنترل حرکتی

حسین محمدصادقی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری و کنترل حرکتی

ربابه رستمی

دانشیار دانشگاه شیراز

غلامحسین ناظم زادگان

استادیار رفتار حرکتی دانشگاه شیراز